Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru minimālais pakalpojumu grozs

 

Iestāde

Administratīvais pakalpojums

1.  Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

2. Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

2.1.CV un vakanču reģistrēšana.

2.2.aktīvie nodarbinātības un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi.

2.3. (Svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 83).

2.4. bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.

2.5. profilēšana.

2.6. karjeras pakalpojumi.

2.7. apmācību monitorings.

2.8. darba tirgus prognozes.

2.9. elektroniskās apmācības modulis.

2.10. izglītības iestāžu meklētājs.

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:

3.1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

3.2. iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

3.3.iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.

3.4.personas īpašumā deklarētās personas.

3.5.personas dati Iedzīvotāju reģistrā.

3.6.pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.

3.7.pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.

3.8.pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

3.9.vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.

3.10.reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

3.11.vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.

3.12.personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.

3.13.ziņas par personas rīcībspēju.

3.14.personas kodu atbilstība vienai personai.

3.15.aktuālais un iepriekšējais personas kods.

4. Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

4.1.reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

4.2.izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

5. Valsts ieņēmumu dienests

5.1.Iesniegumu pieņemšana par:

5.1.1.algas nodokļa grāmatiņu.

5.1.2.iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.

5.1.3.Valsts ieņēmuma dienesta identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai.

5.2.Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.

5.3.Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

6.1.apbedīšanas pabalsts.

6.2.bezdarbnieka pabalsts (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti).

6.3.bērna invalīda kopšanas pabalsts.

6.4.bērna kopšanas pabalsts.

6.5.bērna piedzimšanas pabalsts.

6.6.brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai.

6.7.ģimenes valsts pabalsts.

6.8.invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti).

6.9.maternitātes pabalsts.

6.10.pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

6.11.pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.

6.12.paternitātes pabalsts.

6.13.pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

6.14.slimības pabalsts.

6.15.valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.

6.16. valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle.

6.17.valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

6.18.vecāku pabalsts.

6.19. pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam.

6.20.informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

6.21.informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).

6.22.informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

6.23.informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.

6.24.informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta.

6.25.informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.

6.26.valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

6.27.informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.

6.28.informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai).

6.29.Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.

6.30.informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.

6.31.informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

6.32.vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.

6.33.personas datu vai izmaksas adreses maiņa.

6.34.klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.

7. Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

7.1.nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).

7.2.datu reģistrācija/aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).

7.3.zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).

7.4.sadaļas „mans konts” izveide Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).

7.5.pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).

7.6. personas dati kadastrā (e-pakalpojums).

7.7.informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).

7.8.tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).

7.9.dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).

7.10.būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).

7.11.kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).

7.12.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).

7.13.datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).

7.14.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).

7.15.Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).

7.16.mobilā lietotne kadastrs.lv

7.17.Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).