Pašvaldības Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā- MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai"

1.

Dokumenta veids: 

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums: 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija: 

Reģionālā politika

4.

Dokumenta mērķgrupas: 

Valsts iestādes,  pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība: 

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM)  izvērtē pašvaldību investīciju projektu iesniegumus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Daudzas pašvaldības joprojām nespēj nodrošināt visiem pašvaldībā deklarētajiem bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Pēc VARAM apkopotās informācijas 2020. gada 1. oktobrī kopējā reālā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija 10 000 bērni. Kā viens no risinājumiem, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībās, ir nodrošināt pašvaldībām iespējas saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai. Šāda veida aizņēmumi pašvaldībām bija pieejami arī 2020.gadā, un kopumā 13 pašvaldībām tika piešķirti aizdevumi 17 projektu īstenošanai (kopējais valsts budžeta aizdevumu apmērs 24,9 miljoni euro), kuru rezultātā tiks radītas 2 565 jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kā VARAM izvērtē pirmsskolas izglītības iestāžu projektus. VARAM mēneša laikā pēc izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetā atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu. Noteikumu projekts noteic, ka pašvaldības pēc Ministru kabineta lēmuma par atbalstāmiem  prioritārajiem projektiem līdz 2021.gada 31.decembrim iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība: 

Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2021. gada 28.janvārī

7.

Dokumenti: 

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties: 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai: 

Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai
līdz 2021.gada 22.janvārim.

10.

Cita informācija: 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona: 

Jānis Ilgavižs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts , 66016721, janis.ilgavizs@varam.gov.lv

12.  Dokumenti (19.02.2021): Sabiedrības līdzdalības rezultāti