Ainavu politikas mērķis – izveidot ietvaru Eiropas Ainavu konvencijas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” noteikto ilgtermiņa uzdevumu risināšanai vidējā termiņā, lai nodrošinātu Latvijas ainavu ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, saskaņojot dažādu sabiedrības grupu intereses.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2013.-2019.gads.

No 2013.gada 2.aprīļa līdz 2.maijam sabiedrība tika aicināta piedalīties Ainavu politikas pamatnostādņu  2013.-2019.gadam projekta publiskajā apspriešanā.
Kopsavilkums par publiskās apspriešanas laikā iesniegtajiem sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem ir pieejams šeit.

2013.gada 9.augustā Ministru kabinets apstiprināja precizēto pamatnostādņu projektu. Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam ir pieejamas šeit: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4427 .


Atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalību ainavu politikas izstrādē ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte  Dace Granta (tālrunis: 66016553, e-pasta adrese: dace.granta@varam.gov.lv).