Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.- 2013. gadam

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienoto Baltijas jūras reģionu.

Programmas attiecināmā teritorija:
Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija,atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein un Niedersachsen Länder (tikai NUTS II līmeņa teritorija Regierungsbezirk Lüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķie Krievijas reģioni (Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Kaļiņingradas apgabals,Murmanska, Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca jūras reģions, ir paredzēta arī sadarbība ar Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un Nenetskas Autonomo apgabalu).

Programmā ir izdalītas četras prioritātes:

Prioritāte 1. Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā:
Prioritātes mērķis ir veicināt uz inovācijām balstītu Baltijas jūras reģiona attīstību, atbalstot inovāciju avotus un to saistību ar MVU, atvieglojot transnacionālo tehnoloģiju un zināšanu izplatīšanu un stiprinot sociālo pamatu jaunu zināšanu absorbcijai.

Prioritāte 2. Baltijas jūras reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana:
Prioritāte sekmē Baltijas jūras reģiona teritorijas iekšējo un ārējo pieejamību, attīsta transnacionālos risinājumus transporta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, tādējādi samazinot funkcionālās barjeras inovāciju izplatīšanai un satiksmes plūsmai.

Prioritāte 3. Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība:
Prioritāte uzlabo Baltijas jūras resursu pārvaldību ar mērķi panākt labāku vides stāvokli, samazināt jūras piesārņojumu un uzlabot drošību jūrā.

Prioritāte 4. Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un reģioni:
Prioritāte veicina metropoļu reģionu, pilsētu un lauku rajonu sadarbību, uzlabojot to konkurētspēju veiksmīgākai ekonomikas attīstībai, kā arī sekmējot to pievilcību iedzīvotājiem un investoriem. Prioritāte ir atvērta arī Baltijas stratēģiju, rīcības programmu, politikas un tām secīgu investīciju sagatavošanai.

Programmas finansējums projektiem (ERAF) – 236,6 mlj. eiro. 


Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85%.

Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes;
  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;
  • Apvienības, ko veido viena vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības;
  • Apvienības, ko veido viena vai vairākas sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.

N.B: transnacionālās sadarbības projektā ir jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no vismaz trim valstīm.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.


Papildus informācija par programmu

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā
Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas birojā:
Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67357373
Fakss: + 371 67357372
E-pasts: vineta.griekere@eu.baltic.net 


VARAM piedalās projektos:

SUBMARINER http://www.submariner-project.eu/

AQUAFIMA http://www.aquafima.eu/en


Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013.gadam ir finansējusi 90 transnacionālās sadarbības projektus, aptverot
plašu tēmu loku. Lai iepazītos ar īstenoto projektu iznākumiem aicinām skatīt Programmas izveidoto „Iznākumu bibliotēku”Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
 

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644