Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dabas parka zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji, tūristi,
Rīgas pilsētas, Carnikavas, Saukrastu novada pašvaldība, sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts “Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā MK 2006. gada 14. marta noteikumu Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

Teritorijas dabas vērtību aizsardzības nodrošināšanai paredzēts noteikt teritorijas funkcionālo zonējumu ar četrām zonām:

• regulējamā režīma zona 598 ha jeb 14 %;

• dabas lieguma zona 2439 ha jeb 58 %;

• dabas parka zona 1007 ha jeb 24 %;

• neitrālā zona 137 ha jeb 3 %.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (pielikumi) un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 28.aprīlim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā persona

 

Ivita Ozoliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv.