Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokļus par iespējām samazināt jūras piesārņošanu ar atkritumiem: "Jūras piegružošanas samazināšana: rīcība pret vienreizlietojamiem plastmasas priekšmetiem un zvejas rīkiem" ES Plastikas stratēģijas http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf ietvaros.
Plastmasa veido 85 % no pludmaļu piegružošanas; 61 % šo plastmasas atkritumu ir vienreizlietojamie priekšmeti un 20 % – ar zveju saistīti priekšmeti.
Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir informēt par minēto problēmu, kā arī dot iespēju plašam ieinteresēto personu lokam paust viedokli par problēmas aktualitāti un avotiem, kā arī izteikt vērtējumu par efektīvākajiem risinājumiem, kā novērst atkritumu, it īpaši plastmasas atkritumu un nolietoto zvejas rīku, nonākšanu ūdeņos.
Tiešsaistes aptaujas anketa (angļu valodā) ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Singleuseplastics.
Atbildes var sniegt jebkurā no 23 oficiālajām ES valodām, taču respondenti tiek aicināti anketu aizpildīt angļu valodā, lai vienkāršotu un paātrinātu saņemto datu apstrādi.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 2018. gada 12. februārim. Aicinām paust viedokli tās ietvaros, aizpildot minēto anketu.