Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3.Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.1. pasākums “Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana”

Kohēzijas fonda finansējums:

3 000 000 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā un aizsargājamo teritoriju pārvaldīšana, – Dabas aizsardzības pārvalde.

Atbalstāmās darbības:

  • Hidroloģiskā režīma atjaunošana, ūdens līmeņa stabilizēšana, grāvju un grunts tīrīšana, dambju izveide u.c. hidrotehniskie pasākumi, t.sk. ar inženierbūvju izveidi;
  • Koku un krūmu izplatības ierobežošana, frēzēšana, pļaušana, sugu sastāva veidošana u.c. biotehniski pasākumi;
  • Kukaiņu mājas, biofiltri, kārklu žogi, risinājumi sugu migrācijas nodrošināšanai u.c. labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas ar dabā balstītiem risinājumiem.

Sasniedzamais rezultāts:

  • To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi - 13 800 hektāri;
  • Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu atlase

Projektu atlases laiks:

No 30.04.2020. līdz 30.06.2020.

Aprites stadija:

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi

2020. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 101 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi”. (pieejami šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” (SAM 5.4.3. sākotnēji bija paredzēts kā daļa no SAM 5.4.1.*) sākotnējais novērtējums
  • Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas – pieejamas šeit
  • Uzraudzības komitejas 2020. gada 13. marta sēdē apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un rakstiskās procedūras materiāli (27.02.2020) - pieejami šeit

Informācija par projekta īstenošanu:

Projekta īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projekta īstenošanu pieejama šeit.

* 2017. gada 29. marta Ministru kabineta rīkojums Nr.160 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"”

Kontaktinformācija:

Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel.: 25566125, e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv