EEZ logo

Lai pārliecinātos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk - Programma) iepriekš noteikto projektu kvalitāti un ieguldījumu Programmas mērķu sasniegšanā, kā arī par to atbilstību Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Programmas apsaimniekotājs veic Programmas iepriekš noteikto projektu iesniegumu novērtēšanu un sniedz atzinumu par projekta iesniegumu.

Programmas iepriekš noteiktos projektus īsteno šādi projektu iesniegumu iesniedzēji un projektu partneri:

  • Latgales plānošanas reģions īstenos projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” sadarbībā ar Norvēģijas Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
  • Vidzemes plānošanas reģions īstenos projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidu Esterdālas reģionālo padomi;
  • Zemgales plānošanas reģions īstenos projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” sadarbībā ar Norvēģijas nevalstiskā organizāciju “Innovation Circle Network”, Jelgavas pilsētas pašvaldību un Jēkabpils pilsētas pašvaldību;
  • Kurzemes plānošanas reģions īstenos projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” sadarbībā ar Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldību, Liepājas pilsētas pašvaldību un Ventspils pilsētas pašvaldību;
  • Rīgas plānošanas reģions īstenos projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” sadarbībā ar Norvēģijas Vestalannes reģionālā līmeņa pašvaldību;
  • biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” īstenos projektu “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un biedrību “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”;
  • Ropažu novada pašvaldība īstenos projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” sadarbībā ar Norvēģijas Elverumes pašvaldību.

Programmas iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikuma dokumenti:

Dokuments

Lejupielādēt

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikum

1. pielikums Programmas projekta iesnieguma veidlapa

2. pielikums Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

3. pielikums Projekta līguma projekts

4. pielikums Projekta detalizētā budžeta veidlapa

5. pielikums Partnerības apliecinājums

Ministru kabineta 2020. gada  24.novembra noteikumi Nr. 700 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 683) 12. punktu, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, iepriekš noteiktā projekta pozitīvu novērtējumu, vai novērtējumā ietverto nosacījumu izpildi, iesniedz pārbaudei programmas apsaimniekotājam partnerības līguma projektu.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 683 programmas apsaimniekotājs saskaņos partnerības līguma projektu pirms to noslēgšanas, pārbaudot, vai tajos ir iekļautas visas MK noteikumos Nr. 683 norādītās prasības.

Partnerības līgumu paraugu veidnes:

Dokuments

Lejupielādēt

Partnerības līgums latviešu valodā

Partnerības līgums angļu valodā

eeagrants.org tīmekļa vietnē

Līdz 2021. gada 31.martam iepriekš noteiktā projekta iesniegums ar pavadvēstuli jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Projekta iesniedzējs var uzdot jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: eeagrants@varam.gov.lv, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iepriekš noteikto projektu ieviešanas laikā programmas apsaimniekotājam iesniedzamie dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Iesniegšanas termiņi

Lejupielādēt

Projekta finanšu plūsmas grafiks

5 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas,
5 darbdienu laikā iesniedz precizētu

xlsx

Projekta iepirkumu plāns

10 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja rodas izmaiņas, aktualizētu iepirkuma plānu iesniedz
5 darbdienu laikā

docx

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām,
ko līdzfinansējuma saņēmējs  periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās

20 darba dienu laikā pēc PVN pārskata perioda (12 mēneši) beigām

xlsx

Projekta pārskats

15 darba dienu laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši)
beigu datuma un pēdējais Projekta pārskats 20 darba dienu
laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši) beigu datuma

xlsx

Vadlīnijas un citi noderīgi dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

VARAM Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

docx

Metodika iepirkumu plāna aizpildīšanai docx
Metodika iepirkumu plāna grozīšanai docx
Ieteikumi līdzfinansējuma saņēmēja maksājumiem projekta partneriem docx
Metodiskie norādījumi netiešo un tiešo izmaksu nodalīšanai projektos

Finanšu instrumentu biroja Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

EEZ granta logo un Norvēģijas granta logo

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Vadošās iestādes Vadlīnijas pārbaužu veikšanai EEZ un NFI līdzfinansētā projekta

īstenošanas vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem
un to pārbaudēm, un specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.–2021.gada periodā

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Informatīvo semināru materiāli

08.10.2021. tiešsaistes semināra materiāli:


Kontaktinformācija par projektu novērtēšanu un komunikācijas pasākumiem:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Agnese Andžāne
Tālr. 67026469
agnese.andzane@varam.gov.lv

Kontaktinformācija par projektu ieviešanu un uzraudzību:
Investīciju uzraudzības departamenta
Projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte

Dace Kravale - Šarabaiko

Dace.Kravale-Sarabaiko@varam.gov.lv