Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir veicināt Programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai, iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu.

Programmas attiecināmā teritorija:
Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga un Vidzeme;
Igaunijā: Lõuna – Eesti un Lääne – Eesti reģioni.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Lielāka Programmas teritorijas saliedētība:
1.1. Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā;
1.2. Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošana.

Prioritāte 2. Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja:
2.1. Vieglāka uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība;
2.2. Programmas teritorijas pievilcības palielināšana;
2.3. Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana.

Prioritāte 3. Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas:
3.2. Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana.

Maksimālais projekta ilgums ir 24 mēneši.

Projekta apjoms ir no 20 000 eiro līdz 2 miljoniem eiro.

Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) - 51 miljoni eiro.

Programmas finansējums projektiem – 44,6 miljoni eiro.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85% (Atkarībā no atbalsta saņēmēja veida un prioritātes).

Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.  

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;

  • Nevalstiskās organizācijas;
  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;
  • Privātie uzņēmumi (komercsabiedrības).

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvjiem.

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no katras programmas dalībvalsts.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.


Papildus informācija par Programmu:

Papildus informācija par Programmu:
http://www.estlat.eu/ 
Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā  
Informācijas punktā Rīga:
Ausekļa iela 14 - 8, Rīga, Latvija
Talrunis: + 371  67350647
E-pasta adrese: vineta.snore@estlat.eu


 


Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

VARAM kā partneris piedalījies projektā „Gaujas/ Koivas pārrobežu upju baseina kopīga apsaimniekošana”. Projekts noslēdzies 31.12.2013. Ar projekta rezultātiem iespējams iepazīties projekta mājas lapā - http://gauja.balticrivers.eu/

 

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644