Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros

Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām un tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. EKPI ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas aizvietos līdzšinējās ģeogrāfiskās un tematiskās sadarbības finanšu programmas ārējās robežās (piemēram, TACIS). 

EKPI paredz viena projekta ietvaros finansēt aktivitātes gan ES iekšienē, gan attiecināmajās teritorijās ārpus ES robežām. Šāda pieeja ļaus vienkāršot projektu administrēšanas procedūras.

Programmas mērķis ir izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas, nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai.

Programmas attiecināmās teritorijas:

  • Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā papildus teritorijas);
  • Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija);
  • Krievija: Leningradas apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana:
Prioritāte veicina sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, transporta, loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī tūrisma attīstību.

Prioritāte 2. Kopējie izaicinājumi:
Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā.

Prioritāte 3. Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”:
Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un reģionālo institūciju administratīvās kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās.

Maksimālais projekta ilgums ir 36 mēneši.

Projekta apjoms ir no 50 000 eiro līdz 2 miljoniem eiro. 

Programmas finansējums projektiem (ERAF + EKPI) – 47,7 mlj. eiro. 

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 90%.

Nacionālais līdzfinansējums 10% apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

  • Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;

  • Nevalstiskās organizācijas;

  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;

  • Mazie vai vidējie uzņēmumi (tikai 1. prioritātes ietvaros).

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Vadības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no programmas ES partnervalsts – Krievijas un vismaz 1 partnerim no programmas ES dalībvalsts - Latvijas vai Igaunijas. 


Papildus informācija par Programmu:

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā http://www.estlatrus.eu/
Ausekļa iela 14-3, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 6750 9520
E-pasta adrese: unda.ozolina@estlatrus.eu