Šī gada 14. martā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēts tiešsaistes seminārs, lai iepakojuma nozares uzņēmējus, tirgotājus, pašvaldības, un citus interesentus informētu par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, ar ko groza Regulu (EK) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (Iepakojuma regulas priekšlikums).

Iniciatīva atjaunina ES tiesisko regulējumu attiecībā uz iepakojumu un izlietoto iepakojumu, sniedzot dalībvalstīm un uzņēmumiem atbalstu, lai sasniegtu atkritumu samazināšanas mērķus.

Iepakojuma regulas priekšlikuma mērķi:

  1. novērst izlietotā iepakojuma rašanos - samazināt to daudzumu, ierobežot nevajadzīgu iepakošanu un veicināt atkārtoti izmantojama un atkārtoti uzpildāma iepakojuma risinājumus;
  2. līdz 2030. gadam panākt, ka viss ES tirgū pieejamais iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams.
  3. samazināt vajadzību pēc primārajiem dabas resursiem un izveidot labi funkcionējošu otrreizējo izejmateriālu tirgu, un ar obligātu mērķrādītāju palīdzību palielināt pārstrādātas plastmasas izmantošanu iepakojumā.

Iepakojuma regulas priekšlikums pieejams šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0677

Semināra laikā Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere prezentēja Iepakojuma regulas priekšlikumu un atbildēja uz dalībnieku jautājumiem.