Mobilitāte reģionos un ceļu sakārtošana ir viens no atbalstāmajiem virzieniem atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.- 2027.gadam, kas ir daļa no pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai. Tāpat ceļu tīkla attīstība ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) īstenošanai, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu - nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību, uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra uzdevumam Vides aizsardzības un reģionālās ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (turpmāk – SM) sagatavoja priekšlikumu prioritārajam valsts  budžeta pasākumam 2021., 2022. un 2023. gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” (turpmāk – prioritārais pasākums), paredzot finansējumu jaunā Satiksmes ministrijas programmā.

Priekšlikuma izstrādei VARAM sadarbībā ar SM, valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) un plānošanas reģioniem sagatavoja aktuālo sarakstu ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem, kas ir būtiski ATR. Saraksta izstrādei VARAM lūdza visiem plānošanas reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām sagatavot un iesniegt priekšlikumus ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās.   

Darba procesā vairākiem ATR būtiskiem ceļu posmiem tika rasti risinājumi to sakārtošanai jau 2020.gadā no SM un LVC pieejamiem vai 2020- 2027.gadam plānotajiem finanšu avotiem ceļu posmu atjaunošanai un pārbūvei, t.sk. Eiropas Savienības fondos 2021.- 2027.gadam. Līdz ar to valsts budžetam tika pieteikti tie autoceļu posmi, kam nepieciešams papildus budžets.

Saskaņā ar prioritāro pasākumu plānots atbalstīt līdz pat 900 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu, kuru pārbūve un atjaunošana ir prioritāra ATR īstenošanai (skatīt karti). Šo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai nepieciešami 300 milj. euro, t.sk.:

  • Rīgas plānošanas reģionā – 183,29 km, 54 613 800 euro,
  • Zemgales plānošanas reģionā – 159,50 km, 51 161 010 euro,
  • Kurzemes plānošanas reģionā – 137,18 km, 53 858 490 euro
  • Latgales plānošanas reģionā – 235,04 km, 77 696 400 euro,
  • Vidzemes plānošanas reģionā – 162,98 km, 62 670 300 euro.

2021. gadā papildu nepieciešamais indikatīvais finansējums ir 93,76 milj. EUR, 2022. gadā –97,45 milj. EUR, bet 2023. gadā – 108, 79 milj. EUR. Plānots, ka  2021. gadā indikatīvi tiks sakārtoti autoceļi ~ 416 km garumā, 2022. gadā ~ 335 km, bet 2023. gadā ~127 km.

Skatīt prioritāri sakārtojamo autoceļu sarakstu un karti.