Mobilitāte reģionos un ceļu sakārtošana ir viens no atbalstāmajiem virzieniem atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.- 2027.gadam, kas ir daļa no pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai. Tāpat ceļu tīkla attīstība ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) īstenošanai, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu - nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību, uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra uzdevumam Vides aizsardzības un reģionālās ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (turpmāk – SM), Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību  Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) un plānošanas reģioniem sagatavoja sarakstu ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem, kas ir būtiski ATR.

Kopumā ir nepieciešami 300 milj. euro ieguldījumi, lai sakārtotu nepilnus 900 km autoceļu administratīvi teritoriālās reformas vajadzībām.  Vienlaikus 2020. gadā jau tika veikti ieguldījumi autoceļos 144 km garumā, tostarp arī ATR īstenošanai būtiskajos ceļos.

No valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai ir novirzīti 91,9 milj. euro saskaņā ar informatīvā ziņojuma “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kas MK apstiprināts 2021.gada 18.marta sēdē, 1. un 2. ceļu sarakstu.

Tāpat nacionālā mērogā ir panākta vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 2021.–2026.gadam (turpmāk – ANM plāns), kurā ir paredzēti 92,3 milj. euro valsts autoceļiem ATR vajadzībām, kuru realizācija tiek plānota no 2022. – 2024.gadam.

 Papildus nepieciešamo finansējumu 115,8 euro apmērā,  lai īstenotu investīciju programmu  autoceļu ATR kontekstā pilnā apmērā, plānots piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem 2022.-2023.gadā ceļu atjaunošanai un pārbūvei saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3.ceļu sarakstu, no kura ir  plānots atjaunot un pārbūvēt arī autoceļus 116,7 km garumā ANM plāna ietvaros.

Vienlaicīgi norādām, ka informatīvā ziņojuma 1.,2. un 3.sarakstā pievienoto autoceļu posmu saraksti (to garums, finansējums, darba veids) ir indikatīvi, kas var mainīties atkarībā no tehniskās  dokumentācijas specifikācijas, kā arī no finansējuma ietaupījuma vai samazinājuma autoceļu atjaunošanas vai pārbūves iepirkuma rezultāta.

Skatīt informatīvā ziņojuma 1., 2. un 3. autoceļu sarakstu.