12.12.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Rucava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017.gada 29. decembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Briška, tālr.: 67026424, dace.briska@varam.gov.lv