Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. 1. un 2. nodaļa

1.

Dokumenta veids

Plāna projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. 1. un 2.nodaļa

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – 50-60 komersanti

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu apsaimniekotāji – 11 komersanti;

Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotājs –1 komersants;

Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 141 komersants;

Būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 95 komersanti;

Personas, kas nodarbojas ar sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem – ap 900 komersantiem;

Pašvaldības – 119

Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki – 111 komersants;

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji  - 7 komersanti

Visi atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam ir izstrādāts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta prasībām. Plāns aizstās Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam[1].

Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām vides aizsardzības nozarēm valstī. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas vadība ietver sevī institucionālos, tehniskos, juridiskos un finanšu jautājumus. Plānā ir ietverta informācija par rīcības virzieniem VARAM kompetencē esošajiem uzdevumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā ES finanšu plānošanas periodam 2021.–2028.gadam.

Plāna projekta 1.nodaļā ir norādīti atkritumu apsaimniekošanas mērķi 2021.-2028.gadam, savukārt 2.nodaļā ir raksturotas atkritumu plūsmas un atkritumu apsaimniekošanas nozare, kā arī iezīmēti veicamie pasākumi 2021.-2028.gadam

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

7.

Dokumenti

Pielikumā: Plāna projekta “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam” 1. un 2. nodaļa un Plāna projekta 1. un 2. pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 30.jūnijam.

10.

Cita informācija

Plāna nākamo nodaļu publiskošana notiks pa daļām

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I. Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

 

 


[1] Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojums Nr.100. Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2021.gadam.  https://m.likumi.lv/doc.php?id=255629