Interreg
Logo. BRESE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Interreg Europe projekta Nr. PGI05876 “Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE)” (Projekts) ietvaros nodrošinājusi reģionālās analīzes pētījuma ziņojuma State of play of the social entrepreneurship sector: Report of the Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme Region veikšanu. Pētījuma mērķis bija iegūt Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam (Latvijas – Lietuvas Programma) analīzi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas kontekstā.

Pētījums ļauj iegūt sociālās uzņēmējdarbības nozares pašreizējās situācijas aprakstu Latvijas – Lietuvas Programmas teritorijā*. Tāpat tajā ir apzināti sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemēri, apzinātas pastāvošās problēmas un šķēršļi un to iespējamie risinājumi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī izstrādāti priekšlikumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam dokumentācijas papildināšanai ar aktivitātēm, kas vērstas uz sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.

Projekta vadošais partneris Reinas – Vālas Eiroreģions (Euregio Rhine – Waal) šobrīd jau ir uzsācis darbu pie Projekta kopīgā ziņojuma izveides, kurā būs apkopoti visu Projekta partneru veiktie reģionālo analīžu rezultāti, sniedzot vispārēju pārskatu par situāciju katrā no iesaistītajiem reģioniem un labās prakses piemēriem sociālo uzņēmumu veicināšanā. Kopīgais Ziņojums sniegs visaptverošu dažādu reģionu salīdzinājumu un būs kā pamats turpmākai reģionu sadarbībai. Svarīgākie kopīgā ziņojuma rezultāti tiks apspriesti starp Projekta partneriem un vēlāk publicēti Projekta oficiālajā mājaslapā.

Visu Projekta partneru veiktie reģionālās analīzes pētījuma ziņojumi ir pieejami šeit: https://www.interregeurope.eu/brese/library/.

Projekta sociālo tīklu konti:
Facebook https://www.facebook.com/BRESEproject
Twitter https://twitter.com/BresEproject

 

 

*Latvijā – Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni; Lietuvā – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi.