NFI projekts

Ar mērķi informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” aktivitātēm un rezultātiem, iepriekš noteiktā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros ir sagatavots elektronisks projekta stāstu apkopojums.

Projekta stāsti sniedz ieskatu galvenajos projekta rezultātos un projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku pieredzē.

Sīkāku informāciju un projekta stāstus lūdzam skatīt projekta tīmekļa vietnē.