Artūrs Toms Plešs

Rīga, 2021. gada 13. janvārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) šodien, 13. janvārī, piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē, lai pārrunātu ministrijas kompetencē esošus pašvaldībām nozīmīgus jautājumus – administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, jauno Pašvaldību likumu, kā arī pašvaldību iespējas saņemt valsts aizdevumu tām nozīmīgu projektu īstenošanai.

Ministrs Plešs: “Ministrijā rit darbs pie Pašvaldību likuma izstrādes, kas sniegs mūsdienīgu ietvaru pašvaldību darba organizācijā, vairojot sabiedrības līdzdalību vietvaras lēmumu pieņemšanā, tāpat pašvaldībām arī šogad būs iespēja saņemt valsts aizdevumu nozīmīgu projektu īstenošanai, stiprinot ekonomiku un gādājot par darba iespējām iedzīvotājiem, lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku.”

Kopš likuma "Par pašvaldībām" pieņemšanas 1994.gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē kopumā, kas rada nepieciešamību pēc izmaiņām pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā. Jaunais likums tiek izstrādāts akcentējot nepieciešamību pēc augstākas sabiedrības iesaistes pakāpes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, kas nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos ar teritorijas attīstību saistītos jautājumos.

Jaunā Pašvaldību likuma mērķis – nodrošināt laikmetīgu pārvaldību, stimulējot tālāku demokratizāciju, nodalot lēmējvaru no izpildvaras, samazinot varas koncentrāciju un vairojot vietējās sabiedrības regulāru līdzdalību. Likuma izstrādes gaitā aktīvi piedalījās arī LPS, gan sākotnējā projekta sagatavošanā, gan arī saskaņošanā. Ministrs Plešs ar LPS pārrunās arī pašvaldību iespējas saņemt valsts aizdevumu, lai īstenotu tām nozīmīgu projektus, kā arī mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku un darba tirgu.

Jau 2020. gadā pašvaldībās uzsākta projektu īstenošana ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai VARAM pārziņā esošajās jomās par kopējo ieguldījumu summu 215,9 miljoni eiro. Kopējo investīciju apjomu veido piešķirtie Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi, valsts aizdevumi pašvaldībām, kā arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējums.

VARAM ir konsekventi īstenojusi reģionālās attīstības un investīciju politiku, identificējusi atbalsta veidus, kuru īstenošana sniegtu efektīvāko ieguldījumu tautsaimniecībā, sekmējusi investīciju projektu īstenošanu uzņēmējdarbības veicināšanai, infrastruktūras sakārtošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, vides aizsardzībai, attālinātu pakalpojumu attīstībai, tādējādi sniedzot ieguldījumu krīzes negatīvo ekonomisko seku mazināšanā. Papildus atbalstīti arī ieguldījumi bērnudārzu rindu mazināšanā, kā arī jau pagājušajā gadā uzsākta autoceļu sakārtošana pašvaldību reformas ietvaros, kas turpināsies arī šogad.

Pašvaldību aizdevumu palielinājums šogad plānots 150 000 eiro apmērā, tostarp tiks turpināta jau pagājušajā gadā uzsāktā aizdevumu programma jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai paplašināšanai, līdztekus jau pagājušajā gadā uzsāktajām aizdevumu programmām, šogad valsts aizdevumu varēs saņemt arī pakalpojumu infrastruktūras pārskatīšanai un tās pielāgošanas projektiem pašvaldību reformas kontekstā, īres dzīvokļu būvniecībai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošanai vai jaunu izbūvei, kā arī nozīmīgu investīciju apjoma būvprojektu izstrādei. Lai iespējami plašāk sniegtu atbalstu visa veida pašvaldību projektiem, aizdevumu programmā paredzēts arī īpašs, līdz 400 000 eiro aizdevums, tas izmantojams projektiem, kas nozīmīgi ir tieši pašvaldības ieskatā.

Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas pasākumiem valsts budžeta finansējums plānots 8 036 972 eiro, tajā skaitā otrā maksājumu kārta kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei, paredzēts līdzfinansējums administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu segšanai, pašvaldībām apvienojoties, kā arī atbalsts valsts informāciju sistēmu salāgošanai un pilnveidošanai.

Tikšanās laikā ar LPS pārstāvjiem VARAM ministrs runās arī par citiem atbalsta pasākumiem reģionos un jautājumiem, kas aktuāli pašvaldībām.  

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv