Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” projekts.

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Telpiskā plānošana

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, kuras skar administratīvi teritoriālā reforma un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktās valstspilsētas un tām pieguļošie novadi (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Augšdaugavas novadā; Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Rēzeknes novadā; Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība; Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Jelgavas novadā).

Pašvaldības, institūcijas, kuras ir attīstības plānošanas dokumentu izstrādes nosacījumu un atzinumu sniedzējas, attīstības plānošanas dokumentu izstrādes komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  (turpmāk – noteikumi Nr.628) ietvertās normas, papildinot tās ar regulējumu attiecībā uz valstspilsētām, kuru termins ieviests ar 2020.gada 10.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.pantu, un kuras nodrošina attīstības plānošanas dokumenta izstrādi arī pieguļošajām novada pašvaldībām. Pārejas noteikumu 25.punkts nosaka sadarbības institūciju izveidi Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Daugavpils novadu, Liepājas pilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Ventspils pilsētas pašvaldībai un Ventspils novada pašvaldībai, Jelgavas pilsētas pašvaldībai un pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Jelgavas novadu, Rēzeknes pilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Rēzeknes novadu. Savukārt Pārejas noteikumu 9.punkts nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizstrādā jaunizveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekti.

Ar noteikumu projektu tiek harmonizētas noteikumu Nr.628 normas, paredzot izmaiņas esošajā regulējumā par institūciju atsinumu sniegšanas sākuma dienu (pēc plānojuma dokumenta redakcijas publicēšanas sistēmā), kā arī publiskās apspriešanas uzsākšanu nosakot pēc plānojuma dokumenta publicēšanas sistēmā, aizstājot regulējumu par paziņojuma publicēšanu sistēmā.

Tiek paredzēts pašvaldības pienākums izstrādāt pārskatu par detālplānojumu īstenošanas rezultātiem ne retāk kā reizi divos gados, noteikumu projektā iekļaujot jaunu punktu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 6.augustā.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada augustā.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 3.augustam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Telpiskās plānošanas  un zemes pārvaldības departamenta

Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas

 juriskonsults V.Vīksna, tālr:67026912, e-pastsvivita.viksna@varam.gov.lv