Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzīvās dabas resursu saglabāšanas un izmantošanas interešu grupas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts pēc Valsts kontroles atbilstības/ lietderības revīzijas lietā Nr.2.4.1-16/2019 “Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga sugu apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība?” ieteikuma. Lūsis/Lynx lynx  tiek izslēgts no ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksta un tiek ieļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada septembrī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada  20.augustam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

 

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Vilnis Bernards, Dabas aizsardzības departamenta vecākais referents, tālr.: 67026524, e-pasts: vilnis.bernards@varam.gov.lv