Sabiedrības līdzdalība

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrība kopumā

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts sagatavots, lai novērstu Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) 2021. gada 9. jūnija argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/209 (turpmāk – argumentētais atzinums) norādīto, ka Latvija nav izpildījusi pienākumus, ko nosaka 1992.gada 21.maija Direktīvas  92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk - Dzīvotņu direktīva) 4. panta 4. punkts. Komisija argumentētajā atzinumā norādījusi, ka Latvija vispārīgi un ilgstoši specifiskus saglabāšanas mērķus nav noteikusi nevienai no 328 Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada augustā

7.

Dokumenti

Pielikumā: likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 10. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ivita.ozolina@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Ivita Ozoliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv.