Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām līdz 2021.gada 22.jūnijam individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošanas vienkāršoto izmaksu piemērošanas metodikas apspriešanā.

Vadlīniju projekts „Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” īstenošanai”.

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts, Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgās iestādes apstiprināms rīkojuma projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” īstenošanas metodiskajām vadlīnijām par vienas vienības izmaksu piemērošanu.

2.

Dokumenta nosaukums

Vadlīniju projekts „Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” īstenošanai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politikas joma, Vadlīniju projekts un attiecīgi atbalsta programma īstenojama Latvijas lielākajās pilsētās (prioritāri Rīga un citās, kur konstatētas gaisa kvalitātes problēmas).

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vadlīnijas ietekmē potenciālos projekta iesniedzējus un finansējuma saņēmējus – mājokļu īpašniekus, fiziskas personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vadlīnijas ir izstrādātas pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) iniciatīvas. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienkāršoto izmaksu iespēju piemērošanu ES fondu 2021. – 2027.gada plānošanas perioda Darbības programmas ietvaros. Metodika paredzēta mājsaimniecības apkures iekārtu nomaiņai, lai iedzīvotāji vienkāršotā veidā varētu noteikt uzstādāmo siltumapgādes iekārtu izmaksas. Vadlīniju projekts paredz, ka vienas vienības izmaksu likme ir uzstādāmās mājsaimniecības siltumapgādes sistēmas izmaksas atbilstoši siltumapgādes nepieciešamajai jaudai un izvēlētajam siltumapgādes iekārtas veidam, ieskaitot papildu iekārtu uzstādīšanu, kā arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi. Galvenās atbalstāmās darbības: individuālajā apkurē izmantoto neefektīvo un piesārņojošo apkures iekārtu nomaiņa pret modernākām un efektīvākām.

Vadlīniju projekts ir sagatavots saskaņā ar:

-      Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”,

-      Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam Nr. 290 pasākumu “Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi” veicot individuālajā apkurē izmantoto neefektīvo un piesārņojošo apkures iekārtu nomaiņu pret modernākām un efektīvākām,

-        Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030. gadam 3.7. pasākumu “Sniegt finansiālu atbalstu mājsaimniecībām veco neefektīvo biomasas sadedzināšanas iekārtu nomaiņai, tai skaitā, izstrādājot atbalsta piešķiršanas kritērijus, noteikt, ka atbalsts tiek sniegts tikai tām mājsaimniecībām, kuras nav tehniski un ekonomiski pamatoti pieslēgt centralizētajai vai lokālajai siltumapgādei.”,

-      VARAM 2020.gadā pasūtītā pētījuma “Tirgus izpēte par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām” ietvaros iegūtiem datiem, kā arī VARAM veiktajiem aprēķiniem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Vadlīniju projektu plānots iesniegt Eiropas Komisijai saskaņošanai kopā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kas 2021.gada 13.maijā izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Aprites stadija: Vadlīniju projekts (08.06.2021.)

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Vadlīniju projektu (19.08.2021.) 

Aprites stadija: Atjaunināts Vadlīniju projekts (19.08.2021.) 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto vadlīniju projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Aicinām līdz 2021. gada 22.jūnijam rakstiski sniegt viedokli (rakstiskus priekšlikumus un komentārus) par vadlīniju projektu, tos nosūtot uz šādām elektroniskā pasta adresēm pasts@varam.gov.lv, edgars.garkajis@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli (rakstiskus priekšlikumus un komentārus) par vadlīniju projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām  - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

10.

Cita informācija

Vadlīniju projekts ir pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē: šeit

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tālr.: 66016701, edgars.garkajis@varam.gov.lv