Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK un Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums nosaka, ka ir jāizstrādā un jāīsteno jūras stratēģija – vispusīgs sistemātisku pasākumu kopums, lai līdz 2020.gadam panāktu labu jūras vides stāvokli Latvijas jūras ūdeņos.

Jūras stratēģijas izstrādāšanai un koordinēšanai, pamatojoties uz Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 7.pantu, ir izveidota Jūras vides padome (Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 596 „Jūras vides padomes nolikums”) (turpmāk – nolikums). Jūras vides padomes personālsastāvs ir noteikts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.274 „Par Jūras vides padomes personālsastāvu”.

Jūras vides padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt jūras stratēģijas izstrādē un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmēju un citu interešu grupu sadarbību un viedokļu saskaņošanu. Padome arī sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumus par pasākumiem, kas iekļaujami pasākumu programmā laba jūras vides stāvokļa panākšanai. Padomei ir tiesības sniegt ieteikumus publiskām personām un privātpersonām par jūras vides aizsardzību jautājumos, kas skar jūras izmantošanu atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumam.

Saskaņā ar nolikuma 14.punktu Padomes sēdes ir atklātas un tās sasauc ne retāk kā reizi pusgadā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Padomes priekšsēdētājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos Jurijs Spiridonovs.

Kontaktpersona:
Baiba Zasa
Vecākā eksperte
Tālr.: 67026910
e-pasts: baiba.zasa@varam.gov.lv