Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2007. -2011.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām un tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. EKPI ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas aizvietos līdzšinējās ģeogrāfiskās un tematiskās sadarbības finanšu programmas ārējās robežās (piemēram, TACIS).

EKPI paredz viena projekta ietvaros finansēt aktivitātes gan ES iekšienē, gan attiecināmajās teritorijās ārpus ES robežām. Šāda pieeja ļaus vienkāršot projektu administrēšanas procedūras.

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Programmas attiecināmā teritorija:

  • Latvijā: Latgale;
  • Lietuvā: Utena, Viļņa un Alytus;
  • Baltkrievijā: Grodņa, Vitebska un Minska.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību un sekmēt „cilvēks-cilvēkam” sadarbību:
Prioritāte veicina vietējo un reģionālo attīstību, lauku un pārrobežas tūrisma attīstību, MVU un biznesa attīstību, pārrobežu pieejamības uzlabošanu, kopienu iniciatīvu veicināšanu, sociālo un kultūras tīklu stiprināšanu.

Prioritāte 2. Kopīgu problēmu risināšana un robežu infrastruktūras attīstība:
Prioritāte veicina vides aizsardzību, dabas resursu pārvaldīšanu, dabas mantojuma aizsardzību, sociālās un veselības sistēmas attīstību, robežpunktu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu, kā arī robežu administrēšanas darbu un muitu procedūru uzlabošanu.

Prioritāte 3. Tehniskā palīdzība - Atbalsts programmas ieviešanai:
Programma tiek finansēta no ERAF un EKPI līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus.

Maksimālais projekta ilgums ir 24 mēneši.

Projekta apjoms ir no 50 000 eiro līdz 2 miljoniem eiro. 

Programmas finansējums projektiem (ERAF + EKPI) – 41,7 mlj. eiro. 

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 90%.
Nacionālais līdzfinansējums 10% apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

  • Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;

  • Nevalstiskās organizācijas;

  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Vadības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.

N.B: pārrobežu sadarbības projektā ir jāpiedalās vismaz 1 Baltkrievijas partnerim un vismaz 1 Latvijas vai Lietuvas partnerim, kas ir reģistrēts programmas attiecināmajā teritorijā.


Papildus informācija par Programmu:

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā: http://www.enpi-cbc.eu/
Konstitucijos av7, LT-09308 Vilnius, Lithuania
Tālrunis: +370 5 261 0499 , +370 5 261 0477
E-pasta adrese: aukse.bernadisiene@enpi-cbc.eu
Apvienotā tehniskā sekretariāta Latvijas (Daugavpils) filiāle:
Saules ielā 15, 3.stāvs, Daugavpils, Latvija
Tālrunis: +371 654 20977
E-pasta adrese: lolita.cepurnaja@enpi-cbc.eudaugavpils@enpi-cbc.eu