Par digitālā vienotā tirgus jautājumu koordinēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nacionālā līmenī koordinē politiku, kas saistīta ar digitālā vienotā tirgus izveidi un nodrošina saskaņotu Latvijas viedokļa formulēšanu un paušanu visos Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas posmos ministrijas tiešās kompetences jautājumos un jautājumos par digitālā vienotā tirgu, kuri pārsniedz vienas nozares kompetenci. Viedokļa formulēšanā tiek iesaistīti sociālie partneri.

Uzdevumi Digitālā vienotā tirgus izveidē Eiropas Savienībā ir formulēti Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko Eiropas Komisija publicēja Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, 2015.gada 6.maijā. Stratēģijas ieviešana tiek nodrošināta ar virkni likumdošanas iniciatīvu un pasākumiem, kas veicami dažādās tautsaimiecības jomās, tostarp sakaru, ekonomikas, tieslietu, finanšu, kultūras, labklājības un citās jomās. Stratēģijas ieviešanas ietvaros Vides aizsardzības ministrija koordinē arī ES Elektroniskās pārvaldes plāna 2016.-2020.gadam ieviešanas pasākumu ieviešanu Latvijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros digitālā vienotā tirgus izveides jautājumos pārstāv Latvijas intereses EIropas Savienības Padomes Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē digitālā  vienotā tirgus izveides politikas plānošanu Latvijā, kas tiek balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu "Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" un ietver rīcības virzienus un pasākumus, kurus ievieš gan VARAM, gan citas ministrijas to kompetences jomās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi starpinstitūciju darba grupas digitālā vienotā tirgus jautājumu koordinēšanai, tostarp,  darba grupu digitālā vienotā tirgus jautājumos un darba grupu rīcības plānošanai digitālās ekonomikas un sabiedrības novērtējuma rādītāju uzlabošanai.


Tehniska informācija:

Saite uz digitālā vienotā tirgus stratēģijas tektu latviešu valodā: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN.

Saite uz  ES e-pārvaldes plāna tekstu latviešu valodā: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8097-2016-INIT/lv/pdf