Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 1.  

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums.

 1.  

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regulas Nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām” (turpmāk – ziņojums).

 1.  

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 1.  

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas (fiziskas un juridiskas personas), kas apstrādā nepersondatus.

 1.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ziņojums izstrādāts, lai sniegtu informāciju par esošo situāciju Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regulas Nr. 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā (turpmāk – Nepersondatu regula) ieviešanā Latvijā un definētu turpmāko rīcību, kas nepieciešama Nepersondatu regulā paredzēto uzdevumu izpildei.

 1.  

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS: 22.04.2021.

 

 1.  

Dokumenti

Informatīvais ziņojums un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

 1.  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 1.  

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 19.04.2021., nosūtot tos 11.punktā minētajām atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai, izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 1.  

Cita informācija

Nav.

 1.  

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Informācijas sabiedrības attīstības departamenta

Informācijas sabiedrības politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vecākā konsultante Ingrīda Igaune, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv