Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk – Vides pārskats) projektu Pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020. gadā (turpmāk – Programma).

Programmu un Vides pārskata projektu ir izstrādājusi VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

Vides pārskata projekts attiecas uz vides politikas jomu.

Vides pārskata projekta izstrāde tika uzsākta 2016. gada oktobrī. Programmu atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma (2010. gada 28. oktobris) IV nodaļai (12.-16. pants) izstrādāja VARAM. Programma apstiprināta ar Ministru kabineta 2016.gada 13.jūlija Rīkojumu Nr.393 (prot. Nr. 35, 33. §).

Lai arī Programma ir apstiprināta, tajā ir iespējams izdarīt grozījumus, ja Vides pārskata apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiktu konstatēta. Programma tiek realizēta laikā no 2016. gada augusta līdz 2020. gada beigām.

Programmas īstenošana ietekmēs Latvijas jurisdikcijā esošos jūras ūdeņus un piekrastes teritoriju.

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2017. gada 2. janvāra līdz 2017. gada 31. janvārim. 

Programma pieejama tīmekļa vietnē: http://likumi.lv/ta/id/283518-par-planu-pasakumu-programma-laba-juras-stavokla-panaksanai-2016-2020-gada.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Pasākumu programmas laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020. gadā vides pārskata projektam” līdz 2017. gada 31. janvārim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.