Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai, lai motivētu samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami

Pētījuma ietvaros tika:
- izvērtētas noteiktās dabas resursu nodokļa likmes;
- izstrādātas diferencētās dabas resursu nodokļa likmes  un izvērtētas piedāvāto dabas resursu nodokļa likmju ietekme uz atkritumu apsaimniekošanas maksu, valsts un pašvaldību budžetu;
- izvērtēts, kuriem atkritumu veidiem iespējams palielināt dabas resursu nodokli un  izvērtēts rekomendēto likmju palielināšanas ietekme uz atkritumu apsaimniekošanas maksu un valsts un pašvaldību budžetu.

 1. Noslēguma ziņojums (PDF, 1MB)

 


Izvērtējums par Latvijas apstākļos piemērojamas bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes metodes apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu samazināšanai

Ir izstrādāts izvērtējums par Latvijas apstākļos piemērojamas bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes metodes apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu samazināšanai, kas ietver šādas sadaļas: Pārskats par metodes izmantošanai nepieciešamiem atkritumu apjomiem, sastāvu un kvalitāti; metodes izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem; par reģionālajos atkritumu apsaimniekošanas plānos paredzēto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas pasākumu efektivitāti; par komposta ražošanas izmaksām; par komposta noieta tirgu Latvijā vai citās Eiropas Savienības valstīs; izvērtējums par bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobo pārstrādi/biogāzes ieguvi; izvērtējums par bioloģiski noārdāmo atkritumu pirolīzi un gazifikāciju.

 1. Noslēguma ziņojums (PDF, 2MB)

 


 

Kritēriju izstrāde dalītas atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamības iedzīvotājiem novērtēšanai

Pētījums ietver izvērtējumu par iedzīvotājiem pieejamo atkritumu dalītās savākšanas pakalpoju visās pašvaldībās, ietverot par ES Struktūrfondu līdzekļiem realizētos projektus atkritumu dalītās vākšanas jomā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli izveidotās vietas izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču un nolietoto transportlīdzekļu savākšanai, kā arī melno krāsaino metālu savākšanas punktus. Pamatojoties uz veikto izvērtējumu ir sagatavoti kritēriji dalītas atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamības iedzīvotājiem novērtēšanai, kuri sniedz ieskatu par nepieciešamajiem apstākļiem un infrastruktūru dalītas atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem.

 1. Noslēguma ziņojums (PDF, 2 MB)

 


Metodika par atkritumu sastāva noteikšanu poligonos un atkritumu šķirošanas centros

Pētījumā ir izstrādāts par metodiku atkritumu sastāva noteikšanai poligonos un atkritumu šķirošanas centros. Pētījums ietver sevī aprakstu par:
Prasībām atkritumu paraugu ņemšanai, paraugu ņemšanas plānu, atkritumu sastāva analīžu prasībām, prasībām atkritumu paraugu sastāva analīzes rezultātā iegūto datu apstrādi, novērtējumu par metodikas piemērošanas izmaksām, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, par izstrādātās metodikas praktisko piemērošanu, par metodiku atkritumu paraugu ņemšanai atkritumu poligonā, atkritumu šķirošanas centrā
Atkritumu sastāvs ir viens no fizikālajiem atkritumu raksturošanas rādītājiem. Atkritumu sastāva noteikšanas metodes praksē sauc arī par atkritumu morfoloģiskā testa metodēm.

 1. Metodika atkritumu paraugu ņemšanai (PDF, 2 MB)
 2. 2. pielikums. Paraugu ņemšanas plāns (PDF, 27 KB)
 3. 3. pielikums. Paraugu ņemšanas protokols (PDF, 28 KB)
 4. 4. pielikums. Datorprogrammas DEWA apraksts (PDF, 243 KB)
 5. 5. pielikums FEI apliecinājums (PDF,169 KB)
 6. 6. pielikums. Atkritumu klasifikācijas veidi (PDF, 30 KB)
 7. 7. pielikums. Paraugu ņemšanas plāns Liepājas AAR (PDF, 54 KB)
 8. 8. pielikums. Baltezera semināra dalībnieku saraksts (PDF, 877 KB)
 9. 8. pielikums. Prezentācija Baltezera seminārā (PDF, 977 KB)
 10. 9. pielikums. Tarifi cietā kurināmā analīzēm (PDF, 92 KB)

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo vides aizsardzības aktivitāšu ekonomisko ieguvumu novērtējums (PDF 6,19MB).