Pilsētvides attīstības programma URBACT II

Pilsētvides attīstības programma URBACT II ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas mērķis ir uzlabot ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības politikas efektivitāti Eiropā, lai īstenotu Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas.

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Šveice.

Programmā ir trīs prioritātes:

1. prioritāte. Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības instruments
Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, attīstīt inovācijas un zināšanu ekonomiku, kā arī atbalstīt nodarbinātību un cilvēkresursu attīstību.

2.prioritāte. Pievilcīgas un sociāli vienotas pilsētas
Prioritāte sekmē saskaņotu pilsētu trūcīgo rajonu attīstību, veicina sociālo integrāciju dzīves apstākļu, imigrācijas, jaunatnes, veselības un drošības jautājumos, kā arī atbalsta vides un pilsētvides harmonisko plānošanu un pārvaldi.

3.prioritāte. Tehniskā palīdzība
Programma tiek finansēta no ERAF līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pieņem Uzraudzības komitejā, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvjiem.

Kopējais programmas budžets – 68 890 739 eiro.

Programmas finansējums projektiem – 53,3 miljoni eiro.
ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 80%.
Nacionālais līdzfinansējums 20 % jānodrošina projektu partneriem.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • pilsētas;

  • valsts un reģionālās nozīmes iestādes, kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu risināšanu;

  • augstskolas un pētniecības centri, kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu risināšanu.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

N.B: URBACT II projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm.

Programma atbalsta aktivitātes 2 sadarbības virzienos:

1. tematiskie tīkli, kas paredz izstrādāt rīcības plānus, rekomendācijas un vadlīnijas pilsētvides politikas uzlabošanai dažādās jomās vietējā, valsts un ES līmenī, kā arī ietver Eiropas Komisijas atbalstītus ātras rīcības projektus ;

2. darba grupas, kas sekmē paraugparakses identificēšanu un pārņemšanu, kā arī veicina pilsētvides politikas vajadzību analīzi, zināšanu un labāko metožu izplatīšanu.


Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006. Tā kā Programma tiek finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem, visiem projektiem ir jānodrošina gan Programmas, gan Eiropas Savienības tēla veicināšana.

Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem – tematiskiem tīkliem, līdz 24 mēnešiem – darba grupām..

Projekta budžets: no 300, 000 eiro līdz 710,000 eiro – tematiskiem tīkliem, no 150,00 eiro līdz 300,000 eiro – darba grupām.

Papildus informācija programmas mājas lapā - http://urbact.eu/Aktualitātes:
 

 


 

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644