Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai.

Aktualitātes:

 • 2019.gada 17.aprīlī ir noslēdzies URBACT programmas ceturtais projektu konkurss 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā. Priecājamies, ka pieteikumu ar Latvijas partneru līdzdalību vairāk kā jebkad agrāk! Vēlam veiksmi visiem, kas startēja! Uzraudzības komiteja apstiprinās konkursa rezultātus 2019.gada 24.jūnijā.

  Pašlaik jauni projektu konkursi nav plānoti. Aicinām sekot līdzi URBACT Nacionālā kontaktpunkta informācijai mājas lapā https://urbact.eu/urbact-latvija, Facebook: https://www.facebook.com/URBACTLatvija/ un Twitter: @URBACT_LV - https://twitter.com/URBACT_LV.
 • Latvijas pašvaldības stāsta kādās tēmās pētījuši citu Eiropas pilsētu pieredzi, un ko plāno paveikt pašu mājās – VIDEO

 • URBACT labās prakses pārnese – apstiprināti 4 projekti ar Latvijas partneru līdzdalību, Rīgas NVO nams ir saņēmis URBACT labās prakses apbalvojumu, un Rīga kļuvusi par vadošo partneri projektā ActiveNGos, un nodos savu pieredzi sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām citām Eiropas pilsētām. Sīkāka informācija ŠEIT!

 • Programmas projekts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.351.

 • Programma apstiprināta Eiropas Komisijā  2014.gada 12.decembrī.

Programmas teritorija:

Ietver visu 28 Eiropas Savienības valstu, Norvēģijas un Šveices teritoriju.


Programmas mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu tematiskā mērķa Nr.11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006”.

URBACTIII tiks īstenota fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar pieciem tematiskajiem mērķiem, kam tiks atvēlēta lielākā daļa (70%) programmas resursu:
- pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju veicināšana;
- pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs atbalstīšana;
- vides aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana;
- sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas veicināšana;
- nodarbinātību veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana.

Koncentrācija tiks nodrošināta, organizējot atklātos projektu konkursus URBACTIII tīkliem.

Atlikušie 30% budžeta līdzekļu zināšanu apmaiņai un apguvei, tiks izmantoti jautājumiem, kas saistīti ar pārējiem pieciem tematiskajiem mērķiem atbilstoši pilsētu pieprasījumam.

Tematiskie tīkli tiks īstenoti programmas prioritārā virziena „Veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību” ietvaros, kā konkrētos mērķus izvirzot:

1. Uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgu pilsētu politiku un praksi, lai tā būtu integrēta un tiktu iesaistītas visas atbildīgās puses;
2. Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības plānu kvalitāti”;
3. Uzlabot Ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un darbību īstenošanu;
4. Nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem pilsētu attīstības politiku uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas zināšanas par visiem ilgtspējīgas pilsētu attīstības aspektiem.

Programmas galvenais darbības virziens ir starptautiskie tīkli, kuru mērķis sniegt atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, savstarpējā pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā (atklāti projektu konkursi):

 • „Rīcības plānošanas tīklu” atbalstāmo aktivitāšu piemēri: bāzes datu pētījuma īstenošana, starptautiskie apmaiņas semināri, vietējo ieinteresēto personu līdzdalība politikas veidošanā u.c.

 • „Īstenošanas tīklu” atbalstāmo aktivitāšu piemēri: starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā mācību vizītes, personāla apmaiņas braucieni, salīdzinošie izvērtējumi, uzraudzības rīku izmantošana, vietējās partnerības, kas ietver ieinteresētās puses, izveidošana un vadīšana, lai nodrošinātu līdzdalības un integrētās pieejas īstenošanu, komunikācija par tīkla darbībām un rezultātiem, ekspertu piesaiste par integrēto pilsētu stratēģiju / darbību īstenošanu u.c.

 • „Pārneses tīklu” atbalstāmo aktivitāšu piemēri: bāzes informācijas sagatavošana ar pilsētu nododamās prakses un zināšanu aprakstu, starptautiskie apmaiņas semināri, tai skaitā mācību vizītes, salīdzinošie izvērtējumi, vietējās partnerības izveidošana un vadīšana, komunikācija par tīkla darbībām un rezultātiem, speciālas zināšanas par partnerpilsētu atbalstu, paraugprakses nodošanas uzraudzība un novērtēšana katrā pilsētā u.c.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas finansējums projektiem – 69 843 794 EUR.

ERAF līdzfinansējuma likme projektu partneriem ir līdz 77,14%

Finansējuma saņēmēji

 • Pašvaldības un to izveidotās iestādes

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)

 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)

 • Biedrības un nodibinājumi

Programmas vadība

Partnervalstis vienojušās, ka Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā Sekretariāta funkcijas pilda L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), Parīzē, Francijā, nodrošinot sadarbības programmas pārvaldību, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu. Partnervalstu nacionālās intereses tiks pārstāvētas, nodrošinot dalību Programmas Uzraudzības komitejā, pieņemot lēmumus par finansējuma piešķiršanu, kā arī uzraugot Programmas īstenošanas progresu.

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

Uzdevumi:

 • Komunikācija un informācija Latvijā par URBACT III programmu 2014.-2020.gadam;

 • URBACT projektu rezultātu popularizēšana;

 • Atbalstīt dialogu starp vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa institūcijām par ilgtspējīgu, integrētu pilsētu attīstību saistībā ar URBACT mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem;

 • Atbalsts URBACT Sekretariātam kapacitātes celšanas pasākumu īstenošanā.

Kontaktpersona:

Laura Cunska-Āboma
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Doma laukums 8A, 3.stāvs, Rīga, LV-1505
e-pasts: laura.cunska-aboma@varam.gov.lv;
tālr.: +371 67026467.

URBACT Nacionālais kontaktpunkts/ vairāk informācijas par URBACT III programmu Latvijā:
Mājas lapa: http://urbact.eu/urbact-latvija
Facebook: https://www.facebook.com/URBACTLatvija/
Twitter: @URBACT_LV

Informācija par URBACT III programmas aktualitātēm no URBACT III programmas Sekretariāta:
Mājas lapa:  www.urbact.eu
Facebook: https://www.facebook.com/URBACT/
Twitter: @URBACT

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!
Kontaktpersonas VARAM:

Jūlija Jakovļeva,

Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte,
e-pasts: julija.jakovleva@varam.gov.lv; tālr.: 67026488.