Statuss:
Noslēdzies

LOGO

Galvenais projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu par jūras telpisko plānošanu (JTP) atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, lai tās savstarpējās diskusijās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs attīstītu nacionālo JTP savstarpēju saskaņotību, kā arī izveidotu atbilstošu pārrobežu sadarbības procedūru – informācijas un ekspertu viedokļu apmaiņai pēc iespējas agrākā plānošanas stadijā. 

Projekta aktivitātes ietver:

1) Dienvidu – Rietumu Baltijas gadījuma izpēti;
2) Centrālās Baltijas gadījuma izpēti;
3) Labās prakses un zināšanu pārneses aktivitātes;
4) JTP procesa izvērtējuma aktivitātes.

Ņemot vērā, ka JTP šobrīd tiek pirmo reizi izstrādāti ES vēsturē, šo sadarbības aktivitāšu īstenošana ir liels izaicinājums, gan arī laba iespēja, lai veicinātu labāko zināšanu pārnesi un mācīšanos no citu valstu pieredzes JTP izstrādes procesā.

Nacionālie JTP tiek izstrādāti saskaņā ar ES Direktīvas 2014/89/ES prasībām. BalticSCOPE projekta īstenošana stiprina projekta partneru institucionālo kapacitāti, lai tās spētu izpildīt šīs Direktīvas prasības par pārrobežu sadarbības konsultācijām starp ES dalībvalstīm nacionālo JTP izstrādes procesā. Saskaņā ar minēto direktīvu ES dalībvalstu JTP ir jābūt izstrādātiem līdz 2021. gadam. Šobrīd visas ES dalībvalstis ir atšķirīgās izejas pozīcijas JTP izstrādē. Latvijā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas vadībā JTP izstrāde tika uzsākta 2015. gada 1. janvārī, un ir plānots, ka tas tiks pabeigts 2016. gada 29. februārim.

BalticSCOPE projekta partnerību veido 10 organizācijas no dažādām Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm. Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas Jūras un Ūdeņu apsaimniekošanas aģentūra. Projekta partneri:

  • Vācijas federālā jūrlietu un hidrogrāfijas aģentūra;
  • Dānijas Vides aģentūra;
  • Polijas jūrlietu institūts;
  • Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
  • Igaunijas Finanšu ministrija;
  • Somijas Vides aģentūra;
  • VASAB sekretariāts;
  • HELCOM sekretariāts;
  • Ziemeļu telpiskās attīstības centrs „NordRegio”.

Projekts tiek īstenots no 2015. gada marta līdz 2017. gada martam. Projekta kopējais budžets ir 2,6 miljoni eiro. Projektu finansē Eiropas Savienības Jūrlietu un Zivsaimniecības Fonds.

VARAM projektā ir Centrālās Baltijas gadījuma izpētes vadošais projekta partneris. Šajā izpētē VARAM sadarbībā ar Igaunijas Iekšlietu ministriju, Zviedrijas jūras un ūdeņu apsaimniekošanas aģentūru savstarpēji dalās ar pieredzi saistībā ar nacionālo jūras telpiskās plānošanas procesu, kā arī izvērtē dažādu interešu saskares “karstos punktus” ap valstu jūras robežām, kā arī ekonomiski ekskluzīvās zonas teritoriālajos ūdeņos. Savstarpējās konsultācijas un izpēte tiek veikta pa 4 galvenajiem JTP plānošanas sektoriem: zivsaimniecība, enerģija, kuģošana un vide, procesā iesaistot nozaru galvenos “spēlētājus” un interešu grupas.

Projekta BalticSCOPE ietvaros tika sagatavota Brošūra “Latvijas Jūras telpiskais plānojums (JTP) – metodiskie aspekti tā sagatavošanā”. Brošūrā ir aprakstīta metodika par JTP izstrādi, tajā ir raksturoti JTP izstrādē ievēroti principi, pieejas, metodes un rīki, kas bija izmantoti, lai sagatavotu attīstības plānošanas dokumenta projektu. Balstoties uz JTP izstrādē gūto pieredzi, brošūrā ir ietvertas arī rekomendācijas turpmākajam periodam, lai sekmīgāk notiktu darbs pie JTP aktualizācijas. Īpaša uzmanība ir pievērsta atsevišķu sektoru mērķiem un vides aspektiem JTP izstrādē, kā arī iesaistīto pušu līdzdalībai Latvijā un pārrobežu konsultācijām.

 


Brošūras izstrādes ietvaros ir sagatavotas faktu lapas, kurās uzskatāmā veidā attēloti enerģētikas, kuģošanas, tūrisma, vides un zivsaimniecības sektoru mērķi un sabiedrības līdzdalības process.

 

 


2017. gada 10.februārī VARAM organizēja Baltic SCOPE projekta noslēguma semināru, kurā eksperti/nozaru speciālisti klātesošos iepazīstināja ar četru sektoru – vides, zivsaimniecības, enerģētikas un kuģošanas – prioritātēm, interesēm un pieejam dažādu valstu jūras plānošanā. Eksperti stāstīja par savu pieredzi tematiskajā sadarbībā ar kaimiņvalstu kolēģiem un savstarpējo zināšanu paplašināšanu par jūras telpiskās plānošanas nozīmību Baltijas jūras reģionā. Tāpat pasākumā speciālisti detalizēti stāstīja par Latvijas jūras telpiskās plānošanas gaitu un metodēm.

Seminārā piedalījās vairāk kā 45 dažādu nozaru un organizāciju pārstāvji. Visas pasākumā izskatītās tēmas raisīja lielu auditorijas interesi un semināra laikā bija vairākas diskusijas, par ko organizatori pateicas pasākuma dalībniekiem. 

Semināra prezentācijas:

Semināra foto:

Vairāk par projektu un aktualitātēm:
http://balticscope.eu/