2003.gada 29.oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar piedāvājumu jaunai Eiropas Savienības pārvaldības sistēmai attiecībā uz ķīmiskajām vielām– REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals) regulu. REACH regula ir labs piemērs labākai likumdošanai, kas vienkāršo Eiropas Savienības likumdošanu aizstājot apmēram 40 pašreiz spēkā esošu tiesību aktus ar vienu ķīmisko vielu pārvaldības sistēmu.

Eiropas Padome oficiāli pieņēma jauno regulu Vides Padomē 2006.gada 18.decembrī. REACH regula stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā. Regulas mērķis ir nodrošināt augstu cilvēka un vides aizsardzību, vienlaikus nodrošinot brīvu vielu apriti iekšējā tirgū, vienlaikus veicinot jaunievedumus un konkurētspēju ķīmiskajā rūpniecībā. Turklāt, REACH novirza lielāku atbildību par ķīmiskajām vielām un maisījumiem uz rūpniecību, lai nodrošinātu, ka tirgū nonāk paredzētajai izmantošanai drošas ķīmiskās vielas un maisījumi. Regulā paredzēta drošības informācijas par vielām un maisījumiem nodošana gan lejup, gan augšup pa visu piegādes ķēdi.

REACH sistēmas ietvaros, uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas daudzumā lielākā par vienu tonnu gadā, nepieciešams reģistrēt šo vielu jaunizveidotajā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras datu bāzē. Aģentūra atrodas Helsinkos.

Regula arī paredz īpaši bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanu ar atbilstošām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām.

Pirmā regulas prasība – provizoriskas reģistrācijas posms, uzsākās 2008.gada 1.jūnijā un ilga līdz 2008.gada 30.novembrim. Atkarībā no ķīmiskās vielas tonnāžas vai bažām par vielas bīstamību, provizoriskās reģistrācijas posmam sekoja trīs, sešus vai vienpadsmit gadu ilgs vielu reģistrācijas posms. Informāciju un pierādījumus, kas pierāda vielas drošu lietošanu bija jāiekļauj reģistrācijas dosjē un jāiesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā.

Plašāku informāciju (angļu valodā) var iegūt šādās interneta adresēs:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm