Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedriskās apspriedes procedūru par metodoloģiju Eiropas Komisijas lēmumam, lai izveidotu sarakstu ar sektoriem un apakšsektoriem, kuri ir pakļauti nozīmīgam oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes riskam, laika periodam 2015.-2019.gads

Sabiedriskajā apspriedē līdz 2013.gada 30.augustam var piedalīties visi Eiropas Savienības iedzīvotāji, organizācijas un kompetentās iestādes.

Sabiedriskās apspriedes mērķis

Sākot ar 2013.gadu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas  (ES ETS) direktīva Nr.2003/87/EK ir noteikusi harmonizētu pieeju bez maksas piešķiramo emisijas kvotu aprēķinam un piešķiršanai ES ETS enerģētikas un rūpniecības uzņēmumiem. Tie rūpnieciskās ražošanas sektori, kuri ir pakļauti nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam, saņems bez maksas piešķiramās emisijas kvotas pilnā apjomā salīdzinot ar tiem sektoriem, kuri šādam riskam nav pakļauti. ES ETS direktīvas 10.a panta 14.-17.punkts nosaka kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus (papildu izmaksas, kuras ir radušās ES ETS dēļ, un tirgus ietekme), kas ir jāizmanto minēto sektoru un apakšsektoru noteikšanai.

2009.gadā Eiropas Komisija noteica sarakstu ar sektoriem, kuri ir pakļauti nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam, un šis saraksts ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim. ES ETS direktīvas 10.a panta 13.punkts nosaka, ka Eiropas Komisijai ir jāizstrādā jauns saraksts laika periodam 2015.-2019.gads. Tomēr daži pieņēmumi, kuri ir nepieciešami kritēriju piemērošanai, nav noteikti ES ETS direktīvā, un tādejādi tie tiks noteikti Ietekmes novērtējuma ziņojumā un par tiem lems Eiropas Komisija.

Šīs sabiedriskās apspriedes mērķis ir dot iesaistītajiem partneriem iespēju sniegt savu viedokli par šiem pieņēmumiem, kā arī sniegt savu viedokli par vispārīgajiem šī jautājuma aspektiem.

Kā iesniegt savu viedokli

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, organizācijai (tai skaitā, piemēram, NVO, tirdzniecības asociācijas un komersanti) tiek lūgts sniegt sabiedrībai informāciju par sevi reģistrējoties  Pārredzamības reģistrā (Transparency Register) un parakstoties Uzvedības kodeksā. Ja Jūs neesat reģistrējušies, Jums ir iespēja reģistrēties šeit. Pēc tam atgriezieties šajā lapā, lai sniegtu savu viedokli kā reģistrēta organizācija.

Sniegtais viedoklis tiks publicēts tīmeklī.

Aptauja

Lai sniegtu savu viedokli, lūdzu  aizpildiet konsultāciju aptaujas anketu „Pieņēmumi, kas tiks izmantoti jaunam ES ETS nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstam 2015.-2019.gadam”. Aptaujas anketa ir pieejama šeit.

Atsauces dokumenti  un citas saistītās konsultācijas

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta Klimata pārmaiņu ierobežošana vienība B2.

e-pasta adrese:
CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu.

Pasta adrese:
Eiropas Komisija
Ģenerāldirektorāts Klimata pārmaiņu ierobežošana
Vienība B2
B-1049 Brisele
Beļģija

Detāla informācija ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.