Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē Jūs par uzsākto Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk – SIVN Direktīva) sabiedrisko apspriešanu https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en Ikviens, kurš vēlas piedalīties apspriešanā vai aizpildīt online režīmā anketu, un sniegt atbildes latviešu valodā. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cfaf9d09-6252-4b6f-b20e-0375e74e0cab?draftid=8d9a33d7-77e5-4d14-9cd8-d02d15c4bde7&surveylanguage=LV

Anketa sastāv no divām daļām. Pirmo daļu veido vispārīgi jautājumi, par to cik SIVN direktīva ir nozīmīga iedzīvotājiem, un otras daļas jautājumi ietver vairākus detalizētus jautājumus par SIVN Direktīvas īstenošanu un tās rezultātiem. Anketas aizpildīšana aizņems 20 līdz 40 minūtes atkarībā no tā, vai jūs atbildēsiet tikai uz pirmās daļas jautājumiem vai abu daļu jautājumiem. Norādām, ka saņemtās atbildes tiks publicētas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no izvēlētā varianta uz jūsu atbildēm var attiekties prasība par publiskas piekļuves nodrošināšanu dokumentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Pirms anketas aizpildīšanas, izlasiet arī īpašo paziņojumu par konfidencialitāti, kas minēts sabiedriskās apspriešanas tīmekļa vietnē