Uzņēmumiem ir pieejama ECHA SCIP datu bāze informācijas sniegšanai par īpaši  bīstamām vielām produktos

2020. gada 28. oktobrī Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk - ECHA) ir publicējusi paziņojumu, ka uzņēmumiem ir pieejama SCIP datu bāze. Tās mērķis ir veicināt drošāku produktu pārstrādi un uzlabot informāciju par īpaši bīstamām ķīmiskām vielām produktos.

Kas ir SCIP datu bāze?

ECHA ir izveidojusi datu bāzi, kas apkopos informāciju par ķīmisko vielu, kas rada lielas bažas, klātbūtni dažāda veida  produktos jeb izstrādājumos1.

Šī datu bāze zināma ar nosaukumu SCIP un no angļu valodas - database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Kam jāsniedz informācija SCIP datu bāzē?

Pienākums sniegt SCIP datu bāzē paziņojumus attiecas uz uzņēmumiem, kas ir izstrādājumu piegādātāji2, t.i. izstrādājumu izgatavotāji, importētāji, izplatītāji un citi piegādes ķēdes dalībnieki, un kas laiž Eiropas Savienības tirgū izstrādājumus, kuru sastāvā ir vielas, kas rada lielas bažas vairāk kā 0,1 % masas procentu, un kas ir iekļautas ECHA kandidātu vielu sarakstā

Pienākums sniegt SCIP datu bāzē paziņojumu neattiecās uz mazumtirgotājiem un citiem piegādes ķēdes dalībniekiem, kuri izstrādājumus piegādā tieši patērētājiem.

Infografika_ atspoguļojums par ķīmiskajām vielām

Interaktīva infografika: Kas ir SCIP? KAS IR JĀDARA?

Kāda veida informācija jāsniedz SCIP datu bāzē?

Attiecībā uz izstrādājumiem, kas satur vielas, kas rada lielas bažas vairāk kā 0,1 % masas procentu, un kas ir iekļautas ECHA kandidātu vielu sarakstā, izstrādājumu  piegādātājiem SCIP datu bāzē jāsniedz:

  • informācija, kas ļauj identificēt konkrēto izstrādājumu;
  • kandidātu saraksta vielas (-u) nosaukums, koncentrācijas diapazons un atrašanās vieta;
  • informācija par drošu izstrādājuma lietošanu, kā arī informāciju par pareizu izstrādājuma apsaimniekošanu pēc tam, kad tas kļuvis par atkritumiem. 

ECHA mājas lapā pieejama sagatavots atbalsta materiāls par visām informācijas prasībām un rīkiem tās iesniegšanai.

Kad jāsniedz informācija SCIP datu bāzē?

Izstrādājumu piegādātājiem informācija SCIP datu bāze jāsniedz no 2021. gada 5. janvāra.

Kam informācija būs pieejama?

Lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku un veiktu atkritumu rašanās novēršanas pasākumus, konkrēti, veicinot īpaši bīstamo vielu satura samazināšanu materiālos un produktos3, informācija SCIP datu bāzē būs pieejama atkritumu pārstrādes,  reģenerācijas un apglabāšanas iekārtu operatoriem. Informācija būs pieejama arī patērētājiem, pēc to pieprasījuma.

Kur meklēt papildu informāciju?

>>Vairāk informāciju par SCIP datu bāzi var iegūt ECHA tīmekļa vietnē ;

>>Informatīvs materiāls latviešu valodā ;

>>Video angļu valodā “Who needs to notify to the SCIP database? 

 

Atsauces:
Regula Nr. 1907/2006 3. panta 3. apakšpunkts: “izstrādājums: objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.”
2 Regula Nr. 1907/2006 3. panta 33. apakšpunkts: “izstrādājuma piegādātājs: jebkurš izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs, izplatītājs vai cits piegādes ķēdes dalībnieks, kas laiž izstrādājumu tirgū.”
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/851 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem, 1. panta 10. apakšpunktā veikti grozījumi  Direktīvas 2008/98/EK 9. pantā.