kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

•    Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi” (stāsies spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisijas būs pieņēmumi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem šo noteikumu ietvaros)
•    ARHĪVS -1
•    Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1.pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” īstenošanas sākotnējās ietekmes ziņojuma (anotācijas) projekts (versija 05.05.2016), ziņojuma (anotācijas) projekts (versija uz 17.06.2016)

•    Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākumu “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumu projekts (versija uz 30.03.2016), noteikumu projekts (versija 05.05.2016), noteikumu projekts (versija uz 28.06.2016)
•    Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas sākotnējās ietekmes novērtējuma ietekmes ziņojuma (anotācijas) projekts (versija 05.05.2016), ziņojuma (anotācijas) projekts (versija uz 28.06.2016)

•    Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

•    Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

      - Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit!

      - Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!