03.06.2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk - Vides pārskats) projektu Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam 2016.-2021.gadam (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) un Daugavas upju baseina apgabala plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021.gadam (turpmāk – plūdu riska plāns).

Apsaimniekošanas plānu un plūdu riska plānu ir izstrādājis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet vides pārskata projektu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

Vides pārskata projekta izstrāde tika uzsākta 2015.gada novembrī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības plānu apstiprināja ar 2015.gada 17.novembra rīkojumu Nr. 335. Lai arī apsaimniekošanas plāns un plūdu riska plāns 2016.-2021.gadam ir apstiprināti, tajos ir iespējams izdarīt grozījumus, ja Vides pārskata projekta apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiks konstatēta. Apsaimniekošanas plāns un plūdu riska plāns tiks realizēti laika posmā no 2016.gada līdz 2021.gada beigām.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 2016.gada 6.jūnija līdz 2016.gada 4.jūlijam.

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2016.-2021.gadam un Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts pieejams šeit.

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam pieejami šeit.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Daugavas baseina apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānam un vides pārskatam projektam” līdz 2016.gada 4.jūlijam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.