Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2017.gada 6.decembrī notika seminārs “Specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” aktuālie jautājumi”, kurā SAM 5.3.1. finansējuma saņēmēji tika informēti par turpmāk nepieciešamo progresu starpposma iznākuma un finanšu rādītāju sasniegšanai, kas jānodrošina līdz 2018.gada 31.decembrim, sniegta papildu informācija par ES fondu projekta īstenošanas jautājumiem, kā arī ūdenssaimniecības nozares aktuālajiem jautājumiem, tajā skaitā, par Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību izpildi.

Semināra materiāli: