Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības Vides ministrijas (VIDM), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) izvirzītie pārstāvji.

VALTSA darbību sāka 2006.gada sākumā un tās darbības mērķis ir nodrošināt un veicināt valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību vides aizsardzības jomas pilnveidošanā.

VALTSA funkcijās ietilpst politikas plānošanas un normatīvo aktu projektu, valsts budžeta projekta pamatnostādņu vides aizsardzības jautājumos izskatīšana, piedalīšanās vides aizsardzības normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši spēka esošiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. VALTSA    piedalās priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi vides aizsardzības jautājumos un dod atzinumus par šiem ziņojumiem.

Detalizētāks VALTSA darbības un funkciju apraksts ietverts VALTSA nolikumā.

Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē ir 15 pārstāvji (pa 5 no katras puses), kurus deleģē Vides ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.

 

Kontaktinformācija:

Ilze Trušinska - VALTSA sekretāre,
Peldu iela 26/28, Rīga, LV - 1494.
Tālr. 67026447;
e-pasts: ilze.trusinska@varam.gov.lv