Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 4.punktā noteikto pašvaldībām bija iespējas saņemt valsts  budžeta aizdevumus katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar  maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022.gadā  1 000 000 euro apmērā ievērojot šādus nosacījumus:

a) ir sniegts VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai;

b) aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas  nodrošināšanu citos investīciju projektos.

VARAM ir sniedzis 2022.gadā pozitīvus atzinumus par 52 pašvaldību prioritāro projektu pieteikumiem par kopējo valsts budžeta aizdevuma summu 29 milj. eiro

Valsts budžeta aizdevumi