Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 5.punktam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) veic pašvaldību prioritāro investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanu valsts budžeta aizdevumu saņemšanai. 2021.gadā izvērtēti 82 pašvaldību aizdevumu pieteikumi, no kuriem pozitīvs VARAM atzinums ir sniegts 72 pašvaldību prioritāriem investīciju projektiem par kopējo valsts budžeta aizdevuma summu 23  990 531,37 euro.

Projekta joma

Projektu skaits

Valsts budžeta aizdevums, euro

Izglītība (bērnudārzu, skolu rekonstrukcija, interešu izglītības infrastruktūras uzlabošana)

13

4 814 108,56

Teritoriju labiekārtošana (atpūtas parku, pastaigu taku sakārtošana, laukumu izveide un rekonstrukcija, bērnu rotaļu laukumu izveide)

13

4 234 184,36

Transports (ceļu un tiltu rekonstrukcija)

12

3 851 358,69

Sports (stadionu rekonstrukcija, sporta parku izveide)

11

3 869 057,41

Kultūra (kultūras namu remonti, kultūrvēsturisko ēku rekonstrukcija)

9

2 470 401,74

Sociālā aizsardzība (sociālā dienesta ēku izbūve un rekonstrukcija)

7

2 044 850,61

Mājokļu apsaimniekošana (ūdensapgādes un siltumapgādes infrastruktūra)

3

1 177 370,00

Vides aizsardzība (notekūdeņu infrastruktūras rekonstrukcija)

2

729 200,00

Ekonomiskā darbība (telpas uzņēmējdarbībai)

1

400 000,00

Veselības aizsardzība (ambulances paplašināšana)

1

400 000,00

Kopā

72

23 990 531,37

Projektu sadalījums pa jomām, kuriem VARAM ir sniegusi pozitīvus atzinumus 2021.gadā.

Arī 2022.gadā pašvaldībām būs iespēja saņemts valsts budžeta aizdevumus pašvaldību prioritāro projektu īstenošanai atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka valsts budžeta aizņēmumi piešķirami katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam ar  maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022.gadā  1 000 000 euro apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

  1.  Ir sniegts VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai;
  2. Aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas  nodrošināšanu citos investīciju projektos.


Gatavojot prioritāro projektu pieteikumus, aicinām pašvaldības ņemt vērā VARAM sagatavoto materiālu, kurā ir detalizēti aprakstīti nosacījumi un vadlīnijas prioritāro projektu identificēšanai un sagatavošanai.

Iesniedzot prioritāro investīciju projektus izvērtēšanai VARAM, aicinām pašvaldības precīzi aizpildīt pieteikuma tabulu.