Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104  “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz katra mēneša pirmajam datumam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, aizpildot MK noteikumu pielikumā esošo veidlapu atbilstoši MK noteikumu 4.punktam un pievienojot investīciju projektu vērtēšanai nepieciešamo informāciju.

Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

 1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotajam līmenim, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4 euro;
 2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1000 000 euro;
 3. pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu (turpmāk - tiltu infrastruktūra) būvniecībai vai pārbūvei, ja investīciju projektā plānotās tiltu infrastruktūras valsts aizdevuma izmaksas jaunas tiltu infrastruktūras būvniecībai par 1 m2 nepārsniedz 3267 euro vai 1089 euro par esošās tiltu infrastruktūras pārbūvi;
 4. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, un valsts aizdevums nepārsniedz 1000 000 euro vienam investīciju projektam;
 5. atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem - esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros, - pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 4000 euro par vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kas gūst labumu no šā atbalsta pasākuma;
 6. higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par pirmsskolas izglītības iestādes vai sociālās aprūpes centra ēkas neatbilstību higiēnas prasībām un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju projektam;
 7. pašvaldības īpašumā esošo ēku vai tās daļu pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē, ja investīciju projektā tiek mainīta ēkas vai tās daļas funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā, un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1000 000 euro vienam investīciju projektam;
 8. īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu, ja būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1000 euro par 1 m2;
 9. pašvaldības meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošanai, pārbūvei vai ierīkošanai, ja tā ierakstīta Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par vienu investīciju projektu nepārsniedz 150 000 euro;
 10. pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai 2021. gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020. gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50 procentu apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma, ja plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas vienam investīciju projektam nepārsniedz 500 000 euro;
 11. būvprojektu izstrādei projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem, ja šādu projektu (kuru īstenošana plānota no citiem finanšu līdzekļiem) plānotās kopējās būvniecības izmaksas pārsniedz 5000 000 euro, bet būvprojekta izstrādes valsts aizdevuma izmaksas ir no 100 000 euro līdz 1000 000 euro.

Jautājumos par valsts aizdevumiem ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību aicinām vērsties Ministrijā, rakstot uz e-pasta adresi: varis.putnins@varam.gov.lv


Noderīga informācija:

Attēls ar tekstu: VARAM turpinās sniegt atbalstu pašvaldībām