Informācijas sistēmu izmantošana

Declare sistēmas lietošana

Šobrīd visas darbības, izņemot operatoru sākotnējos pieteikumus SEG atļauju saņemšanai, notiek elektroniski caur DECLARE sistēmu. Tas nozīmē, ka ikgadējo emisiju ziņojumu, verifikācijas ziņojumu, finanšu līdzekļu izlietojuma ziņojumu u.c. iesniegšana, verificēšana notiek caur DECLARE sistēmu atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 45.panta 9.daļai.

Ikgadējo emisiju ziņojumu, Komisijas 2012. gada 21. jūnija regulas (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/87/EK 27. pantā minēto verifikācijas ziņojumu, informāciju par veiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem un to finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī tiem pievienotos pielikumus un dokumentus iesniedz elektroniski ES ETS informācijas apmaiņas sistēmā "DECLARE", kas sabiedrībai ir nepārtraukti pieejama tiešsaistes režīmā.

Pamācība ETS DECLARE sistēmas lietošanai

Pamācība informācijas sistēmas DECLARE sistēmas lietošanai ir pieejama šeit.

Ikgadējā emisiju ziņošana

Eiropas Komisijas Regulā Nr.601/2012 ir noteikti operatora iekārtās veikto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību radīto emisiju ikgadējās ziņošanas nosacījumi.

Procedūra ikgadējo emisiju ziņojumu iesniegšanai:

1) Operators sagatavo ikgadējo emisiju ziņojumu (latviešu val. un angļu val.) un iesniedz to emisiju ziņojuma verificēšanai akreditētam verificētājam emisiju ziņojuma verificēšanai un verifikācijas ziņojuma sagatavošanai;

2) Akreditēts verificētājs veic visas Eiropas Komisijas Regulā Nr. 2018/2067 noteiktās verificēšanas procedūras un sagatavo verifikācijas ziņojumu (latviešu val. un angļu val.);

3) Operators iesniedz verificētu emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē līdz katra gada 15.martam.

Operatoram ir jāņem vērā, ka, ja emisiju ziņojums netiek iesniegts likumdošanā noteiktajos termiņos, tad Pārvaldei ir tiesības operatoram noteikt administratīvo sodu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 84.pantu.

Sākot ar 2018.gada 1.jūniju saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2013.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.366 “Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas informācijas apmaiņai ir jāizmanto Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas informācijas apmaiņas sistēma “DECLARE”.

Saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem operatoram, gaisa kuģa operatoram un verificētājam ir jāizveido konts minētajā sistēmā un šiem kontiem ir jāpievieno autorizētās personas: