Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam

Programma INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma, kura uzlabos reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības programmās „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un ETS mērķa programmās, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionālā līmeņa dalībniekiem.

Galvenais starpreģionu sadarbības projekta nosacījums – jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm (t.sk. no vismaz divām Eiropas Savienības dalībvalstīm).

Programmas teritorija:
Visas 28 Eiropas Savienības valstis, Norvēģija un Šveice.


Programmā ir noteikti četri mērķi:

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana

INTERREG EUROPE ir divi darbības virzieni

1. Starpreģinou sadarbības projekti (atklāti projektu konkursi), kuri jāīsteno divos posmos:

 • projekta 1. posms ir paredzēts politikas pieredzes apmaiņai un gūtās pieredzes īstenošanas sagatavošanai. Šī posma beigās katrs partneris reģionā izstrādā rīcības plānu sadarbības pieredzes integrēšanai savā reģionālajā politikā un / vai programmās („Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, ETS) .

 • projekta 2. posms ir paredzēts katra partnera reģiona rīcības plāna īstenošanas uzraudzībai, kuru veic attiecīgās teritorijas atbildīgais pārstāvis. Šo darbību īstenošanu nefinansē INTERREG EUROPE. Pamatotos gadījumos 2. posmā var iekļaut arī no Programmas līdzekļiem finansētas izmēģinājuma darbības, lai praksē pārbaudītu konkrētas rīcības plāna daļas.

2. Politikas apguves platformas (projektu konkurss nav plānots)

Platformas ir instruments (tiešsaistes rīks, ekspertu komanda), kas piedāvā darbības un pakalpojumus visiem reģionālās politikas dalībniekiem un interesentiem, jo īpaši tiem, kas iesaistīti darbības programmu „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ETS programmu vadībā un ieviešanā, lai palielinātu ES kapacitāti, pieredzes apmaiņu un starpreģionu sadarbības projektu rezultātu pieejamību un izmantošanu. Kopumā tiks izveidotas četras politikas apguves platformas katram konkrētam mērķim.
Platformu darbības un pakalpojumi: analizēt un novērtēt projektu saturu, veikt pētījumus un sagatavot informatīvus izdevumus, sniegt padomus projektiem un INTERREG EUROPE programmas struktūrām, vadīt tiešsaistes sadarbību, organizēt tematiskos pasākumus un sanāksmes.

Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais ERAF finansējums ir 322 500 000 EUR, platformām pieejamais ERAF finansējums ir 15 300 000 EUR.

Programmas līdzfinansējuma likme valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un to izveidotām iestādēm, kā arī pašvaldībām un to izveidotām iestādēm ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, savukārt biedrībām un nodibinājumiem – 75 %. Līdzfinansējums attiecīgi 15 % un 25 % apmērā jānodrošina projekta partneriem.

Programmas finansējuma saņēmēji (atklātajā projektu konkursā):

 • valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);

 • no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);

 • pašvaldības un to izveidotās iestādes;

 • biedrības un nodibinājumi.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks programmas Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.

Programmas vadība

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25
Rīga, Latvija
LV-1494

Programmas Vadošā iestāde:
Ziemeļu-Pedekalē reģiona padome
(Conseil Régional Nord - Pas de Calais)
Hôtel de Région
151 avenue du Président Hoover
59555 Lille Cedex
France

Programmas INTERREG EUROPE
Kopīgais sekretariāts:

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille
France

Sīkāka informācija par programmu Programmas interneta vietnē http://www.interregeurope.eu/

Informatīvs video par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE piedāvātajām iespējām (angļu valodā)

Brošūra par INTERREG EUROPE 2014-2020 programmu (angļu valodā)

 
 

  Pirmā līmeņa finanšu kontrole
  Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
  Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!
   


   

  Kontaktpersonas atbalsta vēstuļu izsniegšanai saistībā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ieviešanas sekmēšanu dalībai starpreģionu
  sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam projektos

   

  Iestāde

  Kontaktpersona

  E-pasts

  Tālrunis

  Ekonomikas ministrija

  Jānis Siliņš

  janis.silins@em.gov.lv

  +371 67013005

  Izglītības un zinātnes ministrija

  Daiga Ivsiņa

  daiga.ivsina@izm.gov.lv

  +371 67047874

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  Ieva Kuzmina

  ieva.kuzmina@varam.gov.lv

  +371 66016771

  Kultūras ministrija

  Zanda Saulīte

  zanda.saulite@km.gov.lv

  +371 67330316

  Labklājības ministrija

  Vjačeslavs Makarovs

  vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv

  +371 67782958

  Satiksmes ministrija

  Sanita Puncule

  sanita.puncule@sam.gov.lv

  +371 67028221

  Veselības ministrija

  Agnija Barona

  agnija.barona@vm.gov.lv

  +371 67876158

  Valsts kanceleja

  Edgars Rezebergs

  edgars.rezebergs@mk.gov.lv

  +371 67082989

  Haralds Beitelis

  haralds.beitelis@mk.gov.lv

  +371 67082989

  Tieslietu ministrija

  Valdis Pusvācietis

  valdis.pusvacietis@tm.gov.lv

  +371 67036849

  Finanšu ministrija

  Jevgēņijs Burovs

  jevgenijs.burovs@fm.gov.lv

  +371 67083879

   

   

   


   

  Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa,  Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472