Digitālā transformācija
Infografika
Eiropas Savienība, 2020. Infografika – Virzība uz digitālu Eiropu

Brisele, 2021. gada 3. decembrī - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) piedalās Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē telekomunikāciju jautājumos. Sanāksmē ministri tiek aicināti atbalstīt vispārējo pieeju par priekšlikumu direktīvai par tīklu un informācijas sistēmu drošību, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un diskutēt par digitālajiem principiem un tiesībām. Sanāksmes laikā uzmanība tiks veltīta arī darba kārtībā esošajiem likumdošanas priekšlikumiem par mākslīgo intelektu, elektronisko identitāti un digitālās politikas programmu un citiem jautājumiem. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Latvija atbalsta digitālo principu nostiprināšanu ES līmenī, kas ir svarīgi digitālās transformācijas attīstībai un veido digitālās vides vērtības. Astoņi digitālie principi sekmēs drošu un uzticamu tiešsaistes vidi, digitālās transformācijas nodrošināšanai. Vienlīdz svarīga ir vispārējā piekļuve interneta pakalpojumiem un ērti pieejamiem publiskajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar videi draudzīgām digitālajām tehnoloģijām. Starp astoņiem principiem īpaši jāatzīmē veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un bērnu aizsardzība, kas Eiropas Savienības un Latvijas skatījumā ir ļoti nozīmīgi darba virzieni. Visi iepriekš minētie akcenti nebūs izpildāmi bez būtiska digitālo prasmju un vispārējās digitālās izglītības sekmēšanas. Manā skatījumā, astoņi Eiropas Savienības līmeņa digitālie principi ne tikai palīdzēs realizēt vīziju nākamajai desmitgadei, bet arī veicinās Latvijas un Eiropas Savienības valstu konkurētspēju." 

Diskusija ES Padomē par digitālajiem principiem tika uzsākta šī gada pavasarī, kad Latvija 2021. gada 1.jūnijā  kopā ar citām ES dalībvalstīm pievienojās  “Lisabonas deklarācijai “Digitālā demokrātija ar mērķi””, lai veicinātu ES dalībvalstu ieguldījumu digitālajā transformācijā, stiprinot digitālās ekosistēmas cilvēcisko dimensiju, veicinot digitālās prasmes un kompetences, demokrātiskās vērtības, ētisku tehnoloģiju pielietojumu un starptautiskās sadarbības attīstību kā izšķirošus nosacījumus uzticamai, ilgtspējīgai, novatoriskai un konkurētspējīgai digitālajai pasaulei.
 

Sanāksmes laikā skatīs vairākus nozares jautājumus, kā piemēram, priekšlikums regulai, kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā. Latvija atbalsta šo mērķi, jo tas nosaka ES dalībvalstīm tiesiski saistošu augsta riska mākslīgā intelekta sistēmu un tehnoloģiju regulējumu, kurās šīs sistēmas tiek izmantotas.  

Tāpat tiks skatīts priekšlikums regulai par Eiropas digitālo identitāti. Tās mērķis ir nodrošināt piekļuvi drošiem un uzticamiem elektroniskās identitātes risinājumiem. Ministrijas ieskatā visiem pieejama, droša digitālā identitāte ir nepieciešama, lai ES iedzīvotājiem nodrošinātu ērtu piekļuvi pakalpojumiem un veicinātu pakalpojumu izmantošanu pāri robežām, sekmētu drošas un uzticamas digitālās telpas, darba un privātās dzīves līdzsvaru tiešsaistes vidē, nepilngadīgo aizsardzību un ētisku algoritmisku lēmumu pieņemšanu.  

Ministru padomē arī tiks pārrunāts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam izveidot politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam. Tās mērķis ir nodrošināt, lai ES sasniegtu savus mērķus virzībā uz digitālu mūsu sabiedrības un ekonomikas pārveidi atbilstoši ES vērtībām, nostiprinot tās vadošo lomu digitālajā jomā un veicinot uz cilvēkiem orientētu, iekļaujošu un ilgtspējīgu digitālo politiku, kas dod iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Ar ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē telekomunikāciju jautājumos darba kārtību plašāk ir iespēja iepazīties ES Padomes mājas lapā https://www.consilium.europa.eu/lv/meetings/tte/2021/12/03/ 

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv