Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos” izstrādes procesā  

1. 

Dokumenta veids 

Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums 

Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos 

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Vides politika 

4. 

Dokumenta mērķgrupas 

Personas, kuras vēlas saņemt, vai kurām ir izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā; zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru īpašums atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā. 

5. 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Noteikumu projekta mērķis ir izstrādāt kārtību, kādā aprēķina un izmaksā atlīdzību zemes īpašniekam par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos. 

Tā kā zemes īpašnieka tiesības uz zemi garantē Latvijas Republikas Satversme, nosakot zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumus, nepieciešams tos kompensēt ar samērīgu atlīdzību.  Atlīdzība par aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā (turpmāk – nogabals) nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzību. Paredzēts, ka atlīdzība ir vienreizēja un tā tiek izmaksāta piecu procentu apmērā no  zemesgabala kadastrālās vērtības, kāda tā bijusi nogabala noteikšanas brīdī. 

Aprobežojums attiecas tikai uz zemes dzīlēm, tādējādi zemes virskārtu ir iespējams turpināt izmantot atbilstoši jau noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Piemēram, lauksaimniecības zeme arī turpmāk būtu izmantojama paredzētajam mērķim, jo zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojums sāktos no tāda dziļuma, kurā zemes īpašnieka interese attiecībā uz viņa īpašuma izmantošanu, atbilstoši līdzšinējam lietošanas mērķim, netiktu ierobežota. 

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 1. jūlijā. 

7. 

Dokumenti 

Normatīvais aktsAnotācija 

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu. 

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai 

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 22. jūnijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi guna.engele-volkova@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. 

10. 

Cita informācija 

Nav 

11. 

Atbildīgā amatpersona 

Guna Eņģele-Volkova, tālr. 67026465, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv