Preses relīze

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka Latvijas Atvērto datu portālā ievietota un sabiedrībai brīvi pieejama vides informācija. Latvijas Atvērto datu portālā šobrīd ir pieejamas sešas atvērto datu kopas par šādām norādītajām Biroja darbības jomām:

  1. IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti
  2. Natura 2000 novērtējuma nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti
  3. Stratēģiskā IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti (lēmumi)
  4. Stratēģiskā IVN nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti (atzinumi)
  5. Objekti, kuriem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novērtēšanas programma vai drošības pārskats
  6. Produkti, to grupas, kam piešķirts ES Ekomarķējums

Datu kopas satur informāciju par iepriekšējiem septiņiem gadiem (2015. - 2021. gads):

Atvērtie dati ir bezmaksas informācijas kopums bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām

Datu kopas pieejamas šeit:  https://ej.uz/VPVB_dati

Papildu informācija:

Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā institūcija, kas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā koordinē un pārrauga ietekmes uz vidi novērtējumu šā likuma 6. panta pirmās daļas izpratnē.

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir vairāk stadiju procedūra, kas veicama likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumosIVN procedūra nepieciešama likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmajā daļa noteiktajām darbībām, un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasībām.  Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejums-ivn

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Stratēģiskais IVN) ir ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības iesaistīšana vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu šajā likumā noteiktajā kārtībā. Stratēģiskais IVN nepieciešams likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos gadījumos, un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/darbibas-jomas-strategiskais-ietekmes-uz-vidi-novertejums

Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 novērtējuma procedūru veic, ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000). Ietekmes uz NATURA 2000 procedūra nepieciešama likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 pantā noteiktos gadījumos un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-natura-2000

Eiropas Savienības (ES) Ekomarķējums ir brīvprātīga sistēma, kas dibināta 1992. gadā ar mērķi popularizēt produktus, kuru ietekme uz vidi visā aprites ciklā ir iespējami maza, un lai sniegtu patērētājiem precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu ietekmi uz vidi. Ekomarķējuma sistēmu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr.66/2010 (ES Regula) par ES Ekomarķējumu. ES Regulas 4. pantā minētā kompetentā iestāde ES ekomarķējuma piešķiršanai Latvijā ir Birojs atbilstoši Vides aizsardzības likuma 38. panta pirmajai daļai. Produktus un pakalpojumus, kam piešķirts Ekomarķējums, var atpazīt pēc Ekomarķējuma logo – Ekopuķīte, kas simbolizē konkrētu vides aizsardzības, veselības aizsardzības un produktu kvalitātes standartu izpildi, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK). Plašāka informācija par Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas kārtību pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-ekomarkejuma-pieskirsana.

Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem maisījumiem (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes) šī kārtība un šie pasākumi attiecas. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu izstrādā, ja ir spēkā viens no Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 15. punkta nosacījumiem, savukārt drošības pārskatu -, ja ir spēkā viens no šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem. Atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 11. panta trešajai daļai Birojs izvērtē rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu.  Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/rupniecisko-avariju-riska-novertejums.