Jūras plānojuma darba grupa izveidota ar mērķi nodrošināt valsts institūciju, plānošanas reģionu, piekrastes pašvaldību un sabiedrības pārstāvju regulāru iesaisti un līdzdalību jūras telpiskā plānojuma izstrādes procesā, nodrošinot nozaru politikas mērķu un attīstības virzienu interešu saskaņošanu un informācijas apmaiņu. Darba grupa ar VARAM ministra rīkojumu nr.8 ir izveidota 2014.gada 10.janvārī. 2015.gadā tika aktualizēts tās personālsastāvs un darba uzdevumi. Par darba grupas organizatorisko un tehnisko pusi, kā arī informācijas un dokumentu apriti atbildīgs ir VARAM Telpiskās plānošanas departaments.

Darba grupas sastāvs. 
 
Darba grupas sanāksmes (09/05/2014) darba kārtība un protokols.

Darba grupas sanāksmes (18/02/2015) darba kārtībaprezentācijas un protokols.

Darba grupas sanāksmes (10/07/2015) darba kārtībaprezentācijas un protokols.

Darba grupas sanāksmes (17/09/2015) darba kārtībaprezentācijas un protokols.

Darba grupas sanāksmes (14/12/2015) darba kārtībaprezentācijas un protokols.

Darba grupas sanāksmes (13/05/2016) darba kārtībaprezentācija un protokols.