Par LIFE


LIFE budžeta programmas 1. periods 2014 – 2017

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments, kura mērķis ir veicināt Eiropas Savienības dabas, vides un klimata politikas īstenošanu un attīstību, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildu pievienoto vērtību Eiropas Savienībā.

Programmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2014.-2017. gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs Eiropas Savienībā bija 1,46 miljardi EUR. Apstiprināto projektu realizācijai Latvijā bija pieejams arī nacionālais līdzfinansējums.

Šajā periodā Latvijā tika apstiprināti 11 LIFE projekti. Astoņiem no projektiem Latvijas organizācijas un institūcijas bija t.s. koordinējošais saņēmējs (vadošais projekta partneris); trīs projektiem – projekta partneris. Projektu, kur Latvija bija koordinējošais saņēmējs, kopējā investīciju summa ir 19,8 miljoni eiro, no kuriem 12,8 miljonu eiro piešķīrusi Eiropas Savienība.

 

2014.-2017. gada uzsaukumos iesniegtie un apstiprinātie projekti Latvijā:

LIFE vide un resursefektivitāte (ENV) projekti

 • LIFE_PHIPP: Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju
 • LIFE-ALFIO: Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)
 • FIT for REACH: Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē

LIFE Daba un bioloģiskā daudzveidība (NAT) projekti

 • LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”
 • GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana Latvijā

LIFE Vides pārvaldība un informācija (GIE) projekts

 • LIFE AskREACH: REACH regulā noteikto patērētāju tiesību saņemt informāciju par vielām izstrādājumos nodrošināšana, izmantojot IT rīkus

LIFE Klimata pārmaiņu mazināšana (CCM) projekti

 • LIFE ReStore: Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā
 • CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā
 • LIFE Peat Restore: Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē (koordinējošais saņēmējs – Vācija)

LIFE Pielāgošanās klimata pārmaiņām (CCA) projekts

 • LIFE LOCAL ADAPT: Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā (koordinējošais saņēmējs – Vācija)

LIFE Kapacitātes veidošanas projekts:

 • CAP LIFE LAT: Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

 

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Par aktuālajiem LIFE uzsaukumiem informācija pieejama www.lifeprogramma.lv