Par LIFE programmu

 


LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 1,6 miljardi EUR.  Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums. 

Kas var pieteikties atbalstam?

Uz LIFE finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – kas plāno veikt inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus kādā no LIFE apakšprogrammām.

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi jauno daudzgadu darba programmu LIFE programmas mērķu īstenošanai 2018.–2020. gadam.  Šajā dokumentā ir noteiktas LIFE programmas vides un klimata apakšprogrammu prioritārās jomas, kas atbalstāmas, īstenojot LIFE projektus.

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

Vides apakšprogramma – piešķirtā kopējā summa 1,2 miljardi EUR –, kur galvenās prioritātes ir:

  • Vide un resursu efektivitāte
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība
  • Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma – piešķirtā kopējā summa 400 milj. EUR –, kuras galvenās prioritātes ir:

  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Klimata pārvaldība un informācija

Informācija par programmas nosacījumiem, nacionālo līdzfinansējumu, pieteikšanās kārtību, plānotajiem semināriem un konsultācijām, pieejama LIFE atbalsta vienības tīmekļvietnē: www.lifeprogramma.lv  

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001.gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 46 projekti.

Zaļa atkritumu tvertne