Metodiskie materiāli

Stājoties spēkā Zemes pārvaldības likumam, pašvaldības ir publisko ūdeņu valdītāji savā administratīvajā teritorijā. Lai izveidotu ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas nodrošinātu to ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī veicinātu vienotu pieeju un kompleksus jautājumu risinājumus publisko ūdeņu pārvaldībā pašvaldībās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi metodisku materiālu – vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijas izstrādājusi SIA “Reģionālie projekti” un to saturā ir ietverti priekšlikumi publisko ūdeņu apsaimniekošanai un pārvaldībai, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo aktu bāzi. Vadlīnijās apkopota vairāku pašvaldību pieredze un piemēri konkrētu jautājumu risinājumiem.

Materiālā apkopoti ieteikumi ūdens objektu izpētei, kas veicama pirms pārvaldības dokumentu izstrādes.

Publisko ūdeņu pārvaldību piedāvāts risināt dažādos aspektos, piemērojot atšķirīgus dokumentu veidus - apsaimniekošanas noteikumus konkrēta ūdens objekta izmatošanai, tematisko plānojumu pašvaldības ūdeņu plānošanai kopā vai katram ūdensobjektam, arī publiskā ūdensobjekta pārvaldības plānu.

Vadlīnijas izstrādātas Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. ”

Projekta LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME" ietvaros katram Eiropas nozīmes aizsargājamajam saldūdeņu biotopu veidam ir izstrādātas biotopu grupas aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas. Šīs vadlīnijas ir iespējams arī izmantot pašvaldībās publisko ūdeņu pārvaldībā. Informācija par sagatavotajiem dokumentiem pieejama šeit:

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#udeni

 

VADLĪNIJU MELNRAKSTI ŪDEŅU BIOTOPIEM rodami šeit:

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Vadlinijas_3130_28-12-2015_majaslapai.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Vadlinijas_3190_ag2_au_fin.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Vadlinijas_3270_ag_urt%20_fin.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/3140_vadlinijas_melnraksts%20_01-05-2015.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/3160_vadlinijas_melnraksts%20_01-05-2015.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/3150_ezeri_3-12-2015_majaslapai.pdf

http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/3260_upes_8-12-2015_majaslapai.pdf

 

2014.gadā Kurzemes plānošanas reģionā projekta „Ezeri nākotnei” ietvaros izstrādātas vadlīnijas ezeru un to vides ilgtspējīgai apsaimniekošanai.  Informācija par izstrādāto dokumentu pieejama šeit:

http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Parrobezu_sadarbiba_ilgtspejigai_ezeru_apsaimniekosanai_Kurzeme_un_Lietuva

 

2012.gadā ir noslēdzies Vidzemes plānošanas reģionā izstrādātais projekts “Vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai”. Informācija par izstrādāto dokumentu pieejama šeit:

http://www.vidzeme.lv/lv/vadlinijas_udenu_un_to_piekrastes_izmantosanas_planosanai/