1. Plānošanas dokumenta nosaukums un pieņemšanas datums:  Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (turpmāk – Piekrastes plānojums) apstiprināts Ministru kabinetā 2016. gada 16. novembrī.

2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija, tālr. 67026533).  

3. Dokumenta pieejamība: Piekrastes plānojums, tā vides pārskats un informatīvs ziņojums pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu pieejams Biroja mājaslapas saitē http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi. Ar šiem dokumentiem iespējams iepazīties arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās Rīgā, Pils ielā 17, Telpiskās plānošanas departamentā, iepriekš vienojoties par vizītes laiku.

4. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros monitoringa ziņojums jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojam 2020. gadā.